MARTA attīsta pētniecisko darbu dažādu projektu ietvaros un veic pētījumu rezultātu apkopošanu, nodrošinot tiem pēc iespējas plašāku publicitāti, citējamību un ietekmi, tādējādi nodrošinot dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesības, veicinot MARTAs sadarbību ar citām nacionālajām un starptautiskām institūcijām, sekmējot sabiedrības ilgtspējīgu attīstību kopumā un domājot par MARTAs atpazīstamību.

Projekts "Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem"Ar Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” finansiālu atbalstu  tiek ieviests projekts “Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem” (turpmāk – projekts), kuru īsteno Labklājības ministrija sadarbībā ar biedrību „Centrs MARTA” (turpmāk – „Centrs MARTA”), Valsts policiju, kā arī Tieslietu ministriju un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociāciju. 

Projekta mērķi ir:
  • No cietušajām noskaidrot tos faktorus, kas iedrošina ziņot, un viņu vīziju par nepieciešamajām intervencēm;
  • Izstrādāt, pārbaudīt un ieviest multisektorālu un uz cietušo vērstu institucionālu sadarbības modeli vardarbības pret sievieti gadījumos – Kopienas vienoto atbildi (turpmāk – KVA);
  • Institucionalizēt profesionāļu, kas saskaras vai varētu saskarties ar sievietēm, kas cietušas no vardarbības, zināšanas un prasmes, piedāvājot tiem atbilstošus instrumentus (riska novērtēšana un vadlīnijas), lai rīkotos efektīvi un ņemtu vērā upuru vajadzības;
  • Nodrošināt, ka KVA modelis ir piemērots replicēšanai citās kopienās (piemēram, pašvaldībās) visā Latvijā;
  • Informēt sabiedrību, izglītojot un iesaistot reģionālos medijus, kā arī izstrādājot un izplatot informatīvos materiālus.
„Centra MARTA” uzdevums ir nodrošināt, lai cietušā perspektīva caurvītos visās projekta aktivitātēs un starpinstitucionālais sadarbības modelis tiktu veidots, ņemot vērā cietušā perspektīvu. Lai to nodrošinātu, „Centrs MARTA” 2017.gada martā un aprīlī organizēja 3 fokusgrupu intervijas un noskaidroja, kā šobrīd notiek atbildīgo institūciju intervence sieviešu redzējumā. Tika uzrunātas aptuveni 120 dažāda vecuma sievietes no dažādiem reģioniem, kurām ir bijusi pieredze ar tiesībsargājošām institūcijām, lai novērstu vardarbību.

Kopā fokusgrupās piedalījās 24 gan latviski, gan krieviski runājošas sievietes no Rīgas un Latvijas reģioniem: sievietes, kuras bijušas ilgstošās (pat vairāk nekā 20 gadu) vardarbīgās attiecībās vai ne tik ilgstošās vardarbīgās attiecībās, būdamas laulībā vai nereģistrētās attiecībās, kā arī sievietes, kuras piedzīvojušas vajāšanu un izsekošanu. Šai ziņojumā izmantotie sieviešu citāti atspoguļo vispārējo fokusgrupu dalībnieku pausto. Tomēr šī ziņojuma rezultāti nevar tikt vispārināti attiecībā uz visu Latvijas sabiedrību.  

Visas uzrunātās ir saukušas policiju, vai arī to ir darījuši viņu tuvinieki un visām ir bijusi pieredze ar 2014.gadā ieviesto mehānismu pret vardarbību - nošķiršanu vai pagaidu aizsardzību. Un, lai arī bija sievietes, kurām bijusi ilgstoša vardarbības pieredze, institūciju rīcības apskats bija vērsts uz periodu kopš aizsardzības mehānismu pret vardarbību ieviešanas, proti, trīs gadu periods. 

Fokusgrupā saruna notika trīs daļās, vispirms noskaidrojot policijas rīcību uz izsaukumu, tiesas rīcību, kad sievietes sniedz prasību par pagaidu aizsardzības piemērošanu, kā arī policijas rīcība, lai īstenotu tiesas piemērotos lēmumus par pagaidu aizsardzību. Vienlaicīgi sievietes tika aicinātas pastāstīt, kādu rīcību viņas sagaida no tiesībsargājošo iestāžu puses.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Centrs MARTA”, un tas neatspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Lejuplādēt pētījumu

Pētījums. Jauniešu labklājība un vardarbība 2022
Pastiprināta un modernizēta jauniešu grupu metodoloģija veselīgu attiecību veidošanai (Re-GROUP) ir stratēģiskās partnerības projekts, ko finansē Eiropas Savienības programma Erasmus+. Projekts ir vērsts uz Jauniešu grupas metodoloģijas izmantošanu, ko Latvijā izstrādā centrs MARTA, kā arī projekta partnervalstīs - Latvijā, Bulgārijā, Rumānijā, Spānijā.

2010. gadā Centrs MARTA uzsāka profilakses programmu – Jauniešu grupu metodoloģiju. Tā tika izveidota, vairāku gadu garumā kopā ar jauniešiem (vecumā no 12 līdz 18 gadiem), uzsvaru liekot uz nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un attieksmēm veselīgu attiecību veidošanai. Metodoloģija ir sevi pierādījusi kā jēgpilnu izglītības līdzekli Latvijas kontekstā, un tagad Re-GROUP šo metodiku ir pilotējis un ratificējis citās valstīs (Bulgārijā, Spānijā un Rumānijā). Noslēguma pasākums Sofijā bija lieliska iespēja prezentēt visu projektā paveikto un demonstrēt metodoloģijas efektivitāti arī starptautiskā kontekstā.

No Jauniešu grupu metodoloģijas svarīgākajām tēmām Re-GROUP nolēma koncentrēties uz nacionālo pētījumu veikšanu mūsu četrās valstīs, koncentrējoties uz labklājību un vardarbību jauniešu vidū. Tā kā mūsu darbs ir pierādījis, ka pārāk bieži jauniešu balsis, kas runā par savām vajadzībām netiek uzklausītas, mēs veicām lielu šī pētījuma daļu, tieši uzrunājot jauniešus. Lai līdzsvarotu un nodrošinātu pētījuma mērogu, mēs sazinājāmies arī ar jaunatnes darbiniekiem, kuri ikdienā saskaras ar jauniešiem un cieši zina viņu cīņas un uzvaras. Mēs arī izskatījām esošos datus, tiesiskos regulējumus un literatūru, lai nodrošinātu šim pētījumam nepieciešamo ietvaru.

Mēs uzskatām, ka šī pētījuma atklājumi būs noderīgi jaunatnes darbiniekiem un citiem jaunatnes jomā, nākotnes politikas veidošanai, atsaucēm un turpmākām iniciatīvām. Re-GROUP Pētījuma dokumentā sniegtais ieskats par jauniešu vardarbības un labklājības tēmām varētu ietekmēt turpmāko rīcību ne tikai projekta partneriem, bet arī visiem jaunatnes un vardarbības novēršanas jomā iesaistītajiem partnervalstīs.

Šo pētījumu veidoja: Raya Tsvetkova, Ali Honaramiz, Madara Mazjane, Kourosh Honaramiz, Anna Kurska, Alise Švandere, Marta Muižniece, Ako Cekulis, Mihai Lupu, Vlăduț Andreescu.

Pētījuma metodoloģiju veidoja un koordinēja “The Future Now Association” (Bulgārija).
Pētījums īstenots Erasmus+ programmas Stratēģiskās partnerības projekta ietvaros.

Lejuplādēt pētījumu

Izpētes ziņojums "Atbalsta un pakalpojumu pilnveidošana bērniem, kuri cietuši no cilvēku tirdzniecības"

Lai pilnveidotu sociālās rehabilitācijas programmu nepilngadīgajiem cilvēku tirdzniecības upuriem Latvijā, 2022.gadā tika intervētas četras Eiropas nevalstiskās organizācijas, lai izpētītu labo praksi palīdzības sniegšanā un potenciālo cietušo identificēšanā.

Tika intervētas: PAG ASA (Beļģija), ECPAT (Apvienotā Karaliste), Iroko (Itālija) un "Bezvēsts pazudušo ģimeņu atbalsta centrs" (Lietuva). Pētījuma ietvaros tika veikta literatūras analīze par pierādījumos balstītām atbalsta programmām un pakalpojumu kvalitātes standartiem. Balstoties uz gūtajiem rezultātiem intervijās, kā arī veicot datu analizi tika apkopoti labās prakses piemēri un identificēts, kas  būtu uzlabojams Latvijā cilvēku tirdzniecības upuru atbalsta sniegšanā. 

Pētījums īstenots ar Lielbritānijas vēstniecības finansiālo atbalstu. 

Lejuplādēt pētījumu

Ziņojums “Pamani atšķirību”

Ziņojums “Pamani atšķirību”. Izstrādāts ES finansētās iniciatīvas "COALESCE: Juridisko, psihosociālo un ekonomisko iespēju veicināšana cilvēku tirdzniecībā seksuālās ekspluatācijas un izmantošanas nolūkā cietušo sieviešu, trešo valstu pilsoņu, integrācijai” ietvaros (Coalesce Project EC AMIF: 958133)

Ziņojuma “Pamani atšķirību” mērķis ir vajadzību kartēšana un analīze cilvēku tirdzniecībā seksuālās ekspluatācijas un izmantošanas nolūkā cietušo sieviešu, trešo valstu pilsoņu, atbalstam un integrācijai sešās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs: Kiprā, Vācijā, Īrijā, Itālijā, Lietuvā un Latvijā. Izmantojot uz upuri vērstu un dzimtei specifisku pieeju, analīze veikta, iesaistot cietušās personas eksistējošo vietējo atbalsta mehānismu kartēšanā un novērtēšanā, lai identificētu dzimtei specifiskas intervences šādās jomās: 1) psihosociālais atbalsts; 2) juridiskais atbalsts; 3) ekonomiskās neatkarības radīšana (ekonomisko iespēju veicināšana).

Ziņojums sniedz augstvērtīgu un būtisku informāciju par iesaistītajās valstīs pieejamā atbalsta nepilnībām no cilvēku tirdzniecības seksuālās ekspluatācijas nolūkā upuru perspektīvas.

Ziņojums ir izstrādāts ES finansētajā iniciatīvā "COALESCE: Juridisko, psihosociālo un ekonomisko iespēju veicināšana cilvēku tirdzniecībā seksuālās ekspluatācijas un izmantošanas nolūkā cietušo sieviešu, trešo valstu pilsoņu, integrācijai” (Coalesce Project EC AMIF: 958133), kuru vadīja Vidusjūras reģiona Dzimtes studiju institūts (Kipra) sadarbībā ar Īrijas Imigrantu padomi (Īrija), “Caritas Cyprus”, Kipras Bēgļu padomi, “SOLWODI” (Vācija), “Associazione Iroko Onlus” (Itālija), biedrību “Centrs MARTA” (Latvija), Klaipēdas Sociālo un psiholoģisko pakalpojumu centru (Lietuva) un Eiropas Migranšu tīklu – Eiropas platformu, kuras galvenā mājvieta ir Beļģija.

Ziņojumu finansēja Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds.

Lejuplādēt pētījumu

Kompensācija seksuālās vardarbības upuriem ES dalībvalstīs: Grieķija, Itālija, Latvija, Nīderlande un Spānija. II daļa: Pētījums par labās prakses piemēriem un esošās situācijas analīze

Kompensācija seksuālās vardarbības upuriem ES dalībvalstīs: Grieķija, Itālija, Latvija, Nīderlande un Spānija. I daļa: Kompensāciju tiesiskais regulējums

Rokasgrāmata sociālās jomas profesionāļiem par kompensāciju piešķiršanas un saņemšanas kārtību seksuālajā vardarbībā cietušām personām

Research report on the prevalence of sexually abusive behaviour in Latvian schools

The aim of this study is to gain insight into the prevalence of sexual violence in Latvian schools, as well as to analyse the results in the context of gender equality. 

Lejuplādēt pētījumu

Pētījuma ziņojums par seksuāli aizskarošas uzvedības izplatību Latvijas skolās

Pētījuma mērķis ir gūt ieskatu par seksuālās vardarbības izplatību Latvijas skolās, tai skaitā dzimumu līdztiesības kontekstā.

Lejuplādēt pētījumu

Research report on the impact of the Youth Group methodolgy

With the financial support of the Oak Foundation, the organization MARTA Centre implemented the project Dare to Care — Prevention of violence towards and among youth in Latvia. The project piloted and culturally adapted non-formal education groups for young people — boys and girls. One of the aims of this project is to promote healthy relationships between young people, emphasizing mutual respect and equality and eliminating violence.

The aim of this study is to assess whether MARTA’s youth groups are an effective and therefore — supportable interdisciplinary form of preventive work in reducing abusive attitudes and violence, including sexually abusive attitudes and violence among young people in Latvia, taking the perspective of gender into account.

Lejuplādēt pētījumu

Pētījuma ziņojums par jauniešu grupu metodes ietekmi

Trīs gadus ilga Oak Foundation finansēta biedrības “Centrs MARTA” finansēta projekta Drosme rūpēties – vardarbības prevencija jauniešu vidē ietvarā tika pilotētas un atbilstoši kultūrvidei adaptētas neformālās izglītības vidē piemērotas jauniešu jeb zēnu un meiteņu grupas. Viens no šī projekta mērķiem ir veicināt jauniešu veselīgu savstarpēju attiecību veidošanos, kurās valdītu savstarpēja cieņa un līdztiesība un kurās vardarbībai nebūtu vietas.

Pētījuma mērķis ir novērtēt vai Centra MARTA jauniešu grupas ir efektīvs un līdz ar to atbalstāms starpdisciplinārs preventīva darba veids aizskarošas attieksmes un vardarbības, tai skaitā seksuāli aizskarošas attieksmes un vardarbības mazināšanā jauniešu vidē Latvijā, ņemot vērā arī dzimtes perspektīvu.

Lejuplādēt pētījumu

Seksuāla vardarbība pret vīrieti

Latvijā joprojām ir aktuāla seksuālās vardarbības tēma, joprojām ir nepieciešami daudzi pilnveidojumi gan tiesībsargājošā, gan sociālajā, gan izglītības sistēmās, kas veicinātu izpratni par seksuālo vardarbību, tās atklāšanu un novēršanu. Līdz šim Latvijā nav bijis izdalīts atsevišķs fokuss uz seksuālo vardarbību pret vīriešu dzimuma upuri, kas, no vienas puses, ir atbalstāmi, jo vardarbība ir smags cilvēktiesību pārkāpums neatkarīgi no dzimuma, taču, no otras puses, ņemot vērā, ka no seksuālās vardarbības biežāk cieš sieviešu dzimuma pārstāves, tad bieži vien vīriešu dzimums paliek ēnā. Lejuplādēt pētījumu

Seksuālā aizskaršana ir izplatīta Latvijas jauniešu vidū

Pētījumā, kura veikšanā ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu 2013.gadā iesaistījās Centrs MARTA, atklājies, ka seksuālā aizskaršana jauniešu vidū ir izplatīta visās Eiropas valstīs, un 73% jauniešu vecumā no 13 līdz 18 gadiem vairāk nekā vienu reizi tikuši pakļauti vismaz viena veida seksuālai aizskaršanai.

Pētījumā seksuālā aizskaršana definēta kā jēdziens, kas aptver seksuālu uzmākšanos, iebiedēšanu personas seksuālās identitātes vai izpausmes dēļ un transfobijas izraisītu aizskaršanu.

Projekta "Seksuālā bulinga atpazīšana Eiropā" vadošais partneris un pētījuma metodoloģijas autors ir Līdsas Beketa Universitāte Lielbritānijā.

Lejuplādēt pētījumu

Pētījums par prostitūciju signalizē - Arī tevi var ievainot!

„Arī tevi var ievainot!” bija Martas 2014.gada informatīvās kampaņas nosaukums, kurā vēlējāmies pievērst uzmanību tam, ka ikviens ir ievainojams un dažādu apstākļu sakritības dēļ var nonākt cilvēku tirdzniecības „biznesa” nagos.

Kampaņas pamatā ir pirmais pētījums Latvijā, kas mēģina atbildēt uz jautājumiem:

  • Kādi apstākļi ietekmē sieviešu nonākšanu prostitūcijā?
  • Kā meitenes un sievietes tiek rekrutētas prostitūcijai Latvijā un seksuālajai vai cita veida ekspluatācijai ārpus valsts?

Pie prostitūcijas kā galējā soļa noved ekonomisko, sociālo un psiholoģisko apstākļu kopums. Bet rekrutētāji katru reizi izmanto arvien interesantākas metodes, lai prostitūcijā iesaistītu jaunas sievietes. Piemēram, ievietojot darba sludinājumus ar lieliskām „karjeras izaugsmes” iespējām ārvalstīs, bez nepieciešamības zināt svešvalodas vai uzrādīt izglītības dokumentus.

Prostitūcijā iesaistīto personu viedokļus, speciālistu vērtējumu, mediju vides kultivēto sieviešu objektifikācijas analīzi un arī viedokli par Latvijas un Igaunijas sieviešu likteņiem Lielbritānijā lasiet pētījumā.

Pētniecība norit Eiropas Komisijas programmas NOZIEDZĪBAS PREVENCIJA UN APKAROŠANA projekta „Drošības kompass: Efektīvi risinājumi cilvēku tirdzniecības novēršanai” ietvaros.

Lejuplādēt pētījumu

Sieviešu draudzīgais dzīvesstils

Centrā MARTA veikts pirmais ekoloģiskās pēdas pētījums Latvijā, kura mērķis bija salīdzināt iedzīvotāju patēriņa paradumus dzimumu perspektīvā. Rezultāti nepārsteidz un ir līdzīgi tendencēm citviet pasaulē - videi draudzīgāks ir sieviešu dzīvesstils. Lielākā atšķirība ir sieviešu un vīriešu ieradumos un atbildībā, lietojot transportu.

Pētījuma rezultāti atklāj arī vecuma grupu atšķirības, atstājot ietekmi uz apkārtējo vidi – gados vecāki cilvēki nodara daudz mazāku kaitējumu videi, salīdzinot ar jaunāko un vidējo paaudzi.

Pētījums liecina, ka gan dzimuma, gan vecuma atšķirības nav skaidrojamas ar vēlēšanos nepiesārņot vidi, bet gan ar dažādo iedzīvotāju grupu un dzimumu materiālajām iespējām realizēt savas vajadzības.

Pētījuma rezultāti atklāj Latvijā pastāvošo sociālās noslāņošanās sistēmu un sociālo statusu vērtību sabiedrībā.