Centrs MARTA

MARTA attīsta pētniecisko darbu dažādu projektu ietvaros un veic pētījumu rezultātu apkopošanu, nodrošinot tiem pēc iespējas plašāku publicitāti, citējamību un ietekmi, tādējādi nodrošinot dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesības, veicinot MARTAs sadarbību ar citām nacionālajām un starptautiskām institūcijām, sekmējot sabiedrības ilgtspējīgu attīstību kopumā un domājot par MARTAs atpazīstamību.

Seksuāla vardarbība pret vīrieti

Latvijā joprojām ir aktuāla seksuālās vardarbības tēma, joprojām ir nepieciešami daudzi pilnveidojumi gan tiesībsargājošā, gan sociālajā, gan izglītības sistēmās, kas veicinātu izpratni par seksuālo vardarbību, tās atklāšanu un novēršanu. Līdz šim Latvijā nav bijis izdalīts atsevišķs fokuss uz seksuālo vardarbību pret vīriešu dzimuma upuri, kas, no vienas puses, ir atbalstāmi, jo vardarbība ir smags cilvēktiesību pārkāpums neatkarīgi no dzimuma, taču, no otras puses, ņemot vērā, ka no seksuālās vardarbības biežāk cieš sieviešu dzimuma pārstāves, tad bieži vien vīriešu dzimums paliek ēnā. Lejuplādēt pētījumu

Seksuālā aizskaršana ir izplatīta Latvijas jauniešu vidū

Pētījumā, kura veikšanā ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu 2013.gadā iesaistījās Centrs MARTA, atklājies, ka seksuālā aizskaršana jauniešu vidū ir izplatīta visās Eiropas valstīs, un 73% jauniešu vecumā no 13 līdz 18 gadiem vairāk nekā vienu reizi tikuši pakļauti vismaz viena veida seksuālai aizskaršanai.

Pētījumā seksuālā aizskaršana definēta kā jēdziens, kas aptver seksuālu uzmākšanos, iebiedēšanu personas seksuālās identitātes vai izpausmes dēļ un transfobijas izraisītu aizskaršanu.

Projekta "Seksuālā bulinga atpazīšana Eiropā" vadošais partneris un pētījuma metodoloģijas autors ir Līdsas Beketa Universitāte Lielbritānijā.

Lejuplādēt pētījumu

Pētījums par prostitūciju signalizē - Arī tevi var ievainot!

„Arī tevi var ievainot!” bija Martas 2014.gada informatīvās kampaņas nosaukums, kurā vēlējāmies pievērst uzmanību tam, ka ikviens ir ievainojams un dažādu apstākļu sakritības dēļ var nonākt cilvēku tirdzniecības „biznesa” nagos.

Kampaņas pamatā ir pirmais pētījums Latvijā, kas mēģina atbildēt uz jautājumiem:

  • Kādi apstākļi ietekmē sieviešu nonākšanu prostitūcijā?
  • Kā meitenes un sievietes tiek rekrutētas prostitūcijai Latvijā un seksuālajai vai cita veida ekspluatācijai ārpus valsts?

Pie prostitūcijas kā galējā soļa noved ekonomisko, sociālo un psiholoģisko apstākļu kopums. Bet rekrutētāji katru reizi izmanto arvien interesantākas metodes, lai prostitūcijā iesaistītu jaunas sievietes. Piemēram, ievietojot darba sludinājumus ar lieliskām „karjeras izaugsmes” iespējām ārvalstīs, bez nepieciešamības zināt svešvalodas vai uzrādīt izglītības dokumentus.

Prostitūcijā iesaistīto personu viedokļus, speciālistu vērtējumu, mediju vides kultivēto sieviešu objektifikācijas analīzi un arī viedokli par Latvijas un Igaunijas sieviešu likteņiem Lielbritānijā lasiet pētījumā.

Pētniecība norit Eiropas Komisijas programmas NOZIEDZĪBAS PREVENCIJA UN APKAROŠANA projekta „Drošības kompass: Efektīvi risinājumi cilvēku tirdzniecības novēršanai” ietvaros.

Lejuplādēt pētījumu

Dzimumu stereotipu spridzināšanas efekts

Lai mainītu domāšanu un uzvedību saistībā ar tradicionālajiem dzimumu stereotipiem, lai uzskatāmi pierādītu, ka attīstot viedokļu daudzveidību ir iespējams veidot daudz aktīvāku dzīvi, Centrā MARTA tika veikts Latvijā pirmais sistēmiskais pētījums par jauniešu grupu darbu - kā vairojot pašpaļāvību, mazinās vardarbības un cilvēku tirdzniecības risks.

Pētījums veikts sadarbībā ar Skandināvu pētniecēm.

Skandināvijas valstīs jau 20 gadus veiksmīgi darbojas tā sauktā meiteņu un zēnu grupu metode, kura jauniešus motivē dzīvot atbildīgi, saskaņā ar sevi un nepielāgojoties sabiedrībā pieņemtām normām, kuras ne vienmēr ir patiesas, pareizas vai īstas.

Skandināvi ir pārliecinājušies, ka efektīvs veids, kā veidot aktīvu un demokrātisku nākotnes sabiedrību, kurā ikviens ir tiesīgs īstenot sevi, gūt prieku, izdzīvot savu dzīves stilu, ir izglītot jauniešus.

Jau pirmais Latvijā veiktais pētījums liecina, ka jaunieši meiteņu un zēnu grupu darba rezultātā sāk apzināties un kritiski vērtēt kopējās sabiedrības un vienaudžu vērtības un uzvedības normas. Viņi pārvērtē dzimumu stereotipus un dzimumu lomas, pieļauj viedokļu daudzveidību, apzinās savu spēku un iespējas personīgo dzīvi veidot aktīvi, ne pasīvi reaģējot uz ārējiem apstākļiem.

Pētījums liecina, ka izpratne par dzimumu stereotipiem ir svarīga vardarbīgas uzvedības novēršanā. Tikai izprotot sievišķību un vīrišķību, pusaudžu vecumā iespējams apzināti nepieņemt vardarbīgas uzvedības modeli kā normu.

Lejuplādēt pētījumu

Sieviešu draudzīgais dzīvesstils

Centrā MARTA veikts pirmais ekoloģiskās pēdas pētījums Latvijā, kura mērķis bija salīdzināt iedzīvotāju patēriņa paradumus dzimumu perspektīvā. Rezultāti nepārsteidz un ir līdzīgi tendencēm citviet pasaulē - videi draudzīgāks ir sieviešu dzīvesstils. Lielākā atšķirība ir sieviešu un vīriešu ieradumos un atbildībā, lietojot transportu.

Pētījuma rezultāti atklāj arī vecuma grupu atšķirības, atstājot ietekmi uz apkārtējo vidi – gados vecāki cilvēki nodara daudz mazāku kaitējumu videi, salīdzinot ar jaunāko un vidējo paaudzi.

Pētījums liecina, ka gan dzimuma, gan vecuma atšķirības nav skaidrojamas ar vēlēšanos nepiesārņot vidi, bet gan ar dažādo iedzīvotāju grupu un dzimumu materiālajām iespējām realizēt savas vajadzības.

Pētījuma rezultāti atklāj Latvijā pastāvošo sociālās noslāņošanās sistēmu un sociālo statusu vērtību sabiedrībā.