2015. gada 4. marts

Izstrādātas rekomendācijas ar dzimumu saistītās vardarbības novēršanai un sieviešu ekonomiskās neatkarības veicināšanai

Rīga, 2015.gada 4.marts. Resursu centra sievietēm MARTA rīkotajā starptautiskajā darbnīcā “Vardarbības novēršana - garants sievietes ekonomiskajai neatkarībai” sagatavotas apjomīgas rekomendācijas ES un ANO par post-2015 Tūkstošgades globālās attīstības mērķiem un darbībām. Tās īpaši fokusējas uz jautājumiem, kas skar ar dzimumu saistītās vardarbības novēršanu kā garantu sieviešu ekonomiskai neatkarībai.

Rekomendācijas tiks iesniegtas ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju padomē (UN Women), Verai Jourovai (Vera Jourova), ES komisārei tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības jautājumos, Mirijai Vasiliadu (Myria Vassiliadou), ES koordinatorei cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomā, Eiropas Sieviešu lobijam un LR Ārlietu ministrijai.

Konferences rekomendācijas ietver priekšnoteikumus, kas jāizpilda, lai uzlabotu ekonomiskās iespējas sievietēm, palielinot to drošību un dzimumu līdztiesības situāciju ne tikai ES, bet arī Centrālāzijas valstīs. To izpilde nepieciešama, lai pārvarētu šķēršļus ilgtspējīgas un labklājīgas globālās sabiedrības attīstībai.

Starptautiskās tikšanās laikā nevalstisko organizāciju pārstāvji no Igaunijas, Itālijas, Kirgizstānas, Lietuvas, Somijas, Tadžikistānas, Uzbekistānas, Zviedrijas un Latvijas, strādājot četrās darba grupās – agrīnās laulības, vardarbība ģimenē, cilvēku tirdzniecība seksuālai ekspluatācijai un vardarbības, dzimuma un ekonomikas ietekme uz vidi – , sagatavoja rekomendācijas četrās nozīmīgās tālākās darbības jomās:
•    meiteņu un sieviešu piekļuve izglītībai;
•    ģimeņu un sieviešu ekonomisko iespēju paaugstināšana;
•    esošo tiesību aktu uzlabošana un iedzīvināšana;
•    sabiedrības izpratnes veicināšana.

Lai mazinātu ar dzimumu saistīto vardarbību visās tās formās, ir jāfinansē pasākumi, kas uzlabo un atbalsta piekļuvi izglītībai.

Svarīgi ir sabiedrībā skaidrot sieviešu un meiteņu ekonomiskās ievainojamības faktorus, kas būtiski palielina risku, kļūt par ar dzimumu saistītās vardarbības upuriem. Meiteņu un sieviešu drošības un pašpaļāvības veicināšanai ir jānodrošina pilnīga pieeja juridiskās palīdzības un atbalsta pakalpojumiem. Tāpat ir jānodrošina kompensācija vardarbībā cietušām personām.
Nozīmīgi ir attīstīt sieviešu uzņēmējdarbības programmas, kuras piedāvā apmācību, piekļuvi finansējumam un sniedz elastīgu atbalstu dažādiem uzņēmējdarbības veidiem, atkarībā no situācijas attiecīgajā valstī.
Gan ES, gan Centrālāzijas partneri aicina pilnvarot un atbalstīt tās NVO, kuras veido dažādus sadarbības tīklus un strādā ar uzņēmumiem, piedāvājot ekonomiskas pastāvības iespējas tieši sievietēm.

Lai nodrošinātu argumentos balstītas debates un rīcībpolitikas ir jānodrošina kvalitatīva pētniecība. Tas palielinātu izpratni par vardarbību, īpašu uzmanību vēršot arī uz emocionālo

vardarbību, kas blakus fiziskajai un seksuālajai vardarbībai parasti tiek noklusēta.
Jāstimulē sieviešu organizāciju līdzdalība likumdošanas un politikas veidošanas procesos.
Jāpanāk dzimumu līdztiesības speciālistu apmācība un jāpilnveido metodes darbā ar vardarbīgajām personām, lai strādātu arī ar vardarbības fenomena cēloņiem.

Seksuālās ekspluatācijas novēršanai ir jāuzlabo tiesiskais regulējums, atzīstot prostitūciju un seksuālo izmantošanu par vienu no smagākajām ar dzimumu saistītās vardarbības formām un cilvēku tirdzniecības veidu, paredzot reālu sodu seksuālo pakalpojumu pircējiem un vienlaikus būtiski uzlabojot upuru aizsardzību.
 Ir jākontrolē un jānovērš seksuālās izmantošanas pieprasījuma nozare.
 Lai globāli uzsāktu cīņu pret cilvēku tirdzniecību, ir jāpanāk efektīva sadarbība saistībā ar tiesībsargājošo iestāžu un cietušo nodošanas mehānismu saskaņotu darbību.

Diskusijas dalībnieki vienojās, ka ir jāatbalsta kapacitātes palielināšana NVO sektoram, stiprinot pilsonisko sabiedrību. Tāpat ir jāstimulē starptautisko donoru un palīdzības organizāciju ieinteresētība atbalstam šajā jomā, veicinot vietējo nevalstisko un valsts institūciju iespējas strādāt ar reliģiskajiem līderiem. Vienlaikus jānovērš radikalizācija, kas liek sievietēm būt pakārtotā situācijā gan ģimenē, gan sabiedrībā kopumā.
Svarīgi ir turpināt sabiedrības informēšanas darbu, organizējot kampaņas vietējā un valsts mērogā, mērķa grupā iekļaujot gan sievietes, gan vīriešus, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu izglītošanai, kā arī rosināt debates medijos par ar dzimumu saistīto vardarbību.

Starptautiskā darbnīca sniedza iespēju tikties ES un Centrālāzijas valstu pārstāvjiem un diskutēt klātienē par dzimumu līdztiesības jautājumiem, veicinot dialogu starp Eiropu un Centrālāzijas reģionu.

Diskusija ir viens no Latvijas prezidentūras ES Padomē pasākumiem, ko rīko nevalstiskās organizācijas.

Ar izstrādātajām rekomendācijām iespējams iepazīties: www.marta.lv


Papildu informācija:
Gundega Tentere,
sabiedrisko attiecību speciāliste
centrs@marta.lv, tālr. 67378539
Lasi vēl
Centrs MARTA rīko Eiropas Parlamenta deputātu kandidātu debates
Aktualitātes

Centrs MARTA rīko Eiropas Parlamenta deputātu kandidātu debates "Pāri robežām: ES loma dzimumu līdztiesības veicināšanā"

Kādi ir Eiropas Parlamenta vēlēšanu kandidātu uzskati par dzimumu līdztiesību Latvijā un Eiropas Savienībā? Kādas ir partiju prioritātes dzimumu līdztiesības politikas veidošanā? Ko domājam par aktualitātēm pasaulē un Latvijā? Kā politiskie procesi izskatās plašākās vēsturiskās un dzimumu lomu...

2024. gada 15. maijs Lasīt vairāk
MARTA uzsāk kampaņu #ApturiVardarbību
Interešu aizstāvībaVardarbība

MARTA uzsāk kampaņu #ApturiVardarbību

Šodien, 8. martā, Sieviešu dienā Centrs MARTA sadarbībā ar Lietuvas Cilvēktiesību Centru un Nīderlandes Karalistes vēstniecību uzsāk kampaņu #ApturiVardarbību.Statistika atklāj satraucošu realitāti: saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldi, katra trešā (30,1 %) sieviete attiecībās...

2024. gada 7. marts Lasīt vairāk