Centrs MARTA
2018. gada 25. maijs

Centra MARTA paveiktais 2018. gada pirmajā ceturksnī

Gada pirmajos 4 mēnešos Centrā MARTA palīdzību saņēma 93 personas:

 • 61 gadījumā MARTA līdzfinansēja valsts sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbībā cietušām personām;
 • 9 gadījumos pēc piedzīvotas seksuālas vardarbības, tai skaitā izvarošanas, klientēm palīdzība sniegta pilnībā par ziedotāju līdzekļiem;
 • 44 personām pakalpojums tika pabeigts pilnā apjomā, nodrošinot 227 speciālistu - sociālā darbinieka, jurista, psihologa konsultācijas;
 • 4 potenciālie cilvēku tirdzniecības upuri, 1 personai, sievietei, kura maldināta un iesaistīta narkotiku pārvadāšanā, piešķirts upura statuss.

Šajā periodā informācija saņemta tikai par cilvēku tirdzniecībā cietušām sievietēm, 2 no potenciālajiem upuriem ir konstatētas smagas psihiatriskas saslimšanas.

Centra MARTA Liepājas filiālē pakalpojumi sniegti 21 sievietei. Šajā laika posmā palīdzību Liepājas MARTĀ meklējušas 12 jaunas klientes, kuras piedzīvojušas vardarbību.


Visbiežāk klientēm ir nepieciešamas psihologa konsultācijas.

Psihologa pakalpojums tiek piešķirts ar mērķi:

 • mazināt vardarbības radītās sekas;
 • sniegt emocionālo atbalstu;
 • stiprināt pašvērtējumu;
 • apzināties un mazināt upura lomu.

Joprojām sievietes visbiežāk cieš no bijušo vai esošo partneru vai laulāto, arī citu radinieku un personu emocionālās un fiziskās vardarbības. Gandrīz visos gadījumos sievietēm ir kopīgi bērni ar varmāku. Lielākoties sievietēm ir laba izglītība, viņas ir darba spējīgā vecumā, daudzas strādā mazatalgotu darbu.

MARTĀ vēršas arī sievietes, kuras cietušas no partneriem, kuri ir ārvalstnieki. Minētajā laika periodā vairākos gadījumos varmākas bijuši Turcijas valsts piederīgie.


Liela daļa cietušo MARTĀ vērsušās pēc citu personu vai iestāžu ieteikuma. Klientēm, kuras MARTĀ ierodas pēc Rīgas Sociālā dienesta vai bāriņtiesas ieteikuma ir novērojama zemāka motivācija.

2018. gadā ir reģistrēts 1vīrietis, kurš saņem pakalpojumu kā vardarbībā cietusi persona.

Vēl aizvien klientes ziņo par policijas neprofesionālo darbu:

 • kad upurim ieteikts izlīgt mieru ar varmāku,
 • atsaukt iesniegumu,
 • neprofesionālas/ traumējošas un viktimizējošas darbības upuris piedzīvo izmeklēšanas/ nopratināšanas laikā.

MARTAs klientes joprojām atzīst, ka tiek vainotas par to, ka piedzīvo vardarbīgas attiecības un izjūt nosodošu attieksmi no sabiedrības un apkārtējiem. Daudzkārt sievietes vardarbību attiecībās pieredz atkārtoti.


Centra MARTA profesionāļi ir atsaucīgi, daloties pieredzē un zināšanās - Liepājas Universitātes ikgadējā sociālā darba konferencē Liepājas filiāles vadītājs Juris Dilba skaidroja vardarbībā cietušo sieviešu vajadzības un vainošanas vietā aicināja sniegt atbalstu upuriem, lai mazinātu vardarbību sabiedrībā.


Valsts apmaksātās sociālās rehabilitācijas administrēšanas birokrātijas slogs negatīvi ietekmē ne tikai Centra MARTA kapacitāti, bet arī cietušo sieviešu situāciju, tāpēc MARTAs speciālisti meklē labākos risinājumus sadarbībai ar Rīgas Sociālo dienestu, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu un MARTAs finanšu situācijai labvēlīgu piedāvājumu.


Centra MARTA Liepājas filiāles speciālisti tikušies ar Liepājas Sociālā dienesta un Valsts policijas darbiniekiem, attīstot profesionālu sadarbību, kas ir nepieciešama, mazinot vardarbību.


Pārstāvot cietušo intereses un iestājoties par sieviešu un viņu bērnu vajadzībām:


Centra MARTA eksperti, informējot ASV Valsts departamentu ikgadējam ziņojumam par cilvēku tirdzniecību (US TIP Report, 2018), secinājuši, ka:

 
1) prostitūcijas tiesiskais regulējums joprojām padara ievainojamus seksuālās ekspluatācijas upurus. Ja sievietes nav gatavas atklāt ekspluatētājus, viņām, arī nepilngadīgām personām, tiek piemēroti administratīvie sodi par prostitūcijas ierobežošanas noteikumu pārkāpšanu, kas ne tikai neveicina personu izkļūšanu no seksuālās ekspluatācijas, bet arī var kavēt vēršanos pēc palīdzības tiesībsargājošajās iestādēs, baidoties no administratīvā soda un izjūtot policiju kā soda, ne palīdzošu institūciju; 


2) nepilngadīgiem cilvēku tirdzniecības upuriem, kas dzīvo bērnu namā, joprojām nav iespējas saņemt valsts finansēto pakalpojumu. Šobrīd tiek virzīti grozījumi, lai bērnu namu nepilngadīgajiem upuriem tiktu nodrošināti pakalpojumi;


3) 2017. gadā tika konstatēti vairāki gadījumi, kad Sociālās integrācijas valsts aģentūra vilcinājās piešķirt vai formālu iemeslu dēļ atteica piešķirt pakalpojumu upuriem. 2018. gada pirmajos mēnešos sadarbība ir ievērojami uzlabojusies un problēmas, piešķirot pakalpojumu, nav bijušas.


Skaidrojot sabiedrībai esošo un vēlamo prostitūcijas regulējumu Latvijā, upuru aizsardzības jautājumus un Centra MARTA pozīciju, juriste Zane Zvirgzdiņa sniedza interviju BNN (Baltic News Network): http://bnn.lv/centrs-i-marta-i-seksa-pirceji-uztur-prostituciju-sistemu-latvija-269203


Centra MARTA eksperti snieguši atzinumu par Labklājības ministrijas izstrādāto Plānu sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2018. – 2020. gadam, norādot, ka nav pamata sagaidīt būtiskus rezultātus, ja visas plāna aktivitāšu īstenošanā iesaistītās personas (arī valsts iestādes) aktivitātes īstenos par jau to budžetā esošajiem līdzekļiem.


Centrs MARTA iebilda pret grozījumu iekļaušanu likumā Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā, kuros tika paredzēts iekļaut noteikumu valsts amatpersonām deklarācijās iesniegt ziņas arī par savu nereģistrēto partneri, ar kuru ir faktiskas partnerattiecības. Ja šādu normu iekļautu likumā, tas nozīmētu faktisku partnerattiecību atzīšanu, līdz ar to valstij būtu jāaizsargā nereģistrētās partnerattiecībās esošas personas, ne tikai jāpiemēro sankcijas vai papildus pienākumi.


Centra MARTA eksperti medijos un parlamentā turpinājuši skaidrot un pamatot Stambulas konvencijas ratifikācijas nepieciešamību, kas palīdzētu reālu vardarbības gadījumu risināšanā.


Ieguldot jauniešos un sabiedrības attīstībā:


Daudzviet Latvijā organizētas un notikušas diskusijas jauniešiem un jauniešu grupu līderiem – Liepājā par vardarbību jauniešu vidū, projekta "Veseli prāti veselā Eiropā" ietvaros MARTAs darba metodes tika prezentētas jauniešiem un skolotājiem no Latvijas, Lietuvas, Spānijas, Polijas, Itālijas un Kipras.
 

Diskusiju cikls Jelgavas novada jauniešiem “Par dzimumu līdztiesību” pulcēja 130 jauniešus vecumā no 13 līdz 16 gadiem.


Nodarbību laikā tika izmantotas dažādas neformālās izglītības metodes (diskusijas, grupu darbs, pašrefleksijas uzdevumi, situāciju, attieksmju, rīcību analīze u.c.), kuras interaktīvā un saistošā veidā palīdzēja izprast un iedrošināja runāt par sabiedrībā valdošajiem tradicionālajiem dzimumu stereotipiem un to ietekmi uz mūsu savstarpējo saskarsmi, lēmumiem un uzvedību. Jaunieši mācījās izprast vardarbības veidus, tās cēloņus un sekas, veidojot veselīgas attiecības, kuras ir balstītas līdztiesībā, savstarpējā atbalstā un cieņā: http://marta.lv/marta-darbiba/jauniesu-projekti/nosledzies-diskusiju-cikls-jelgavas-novada-jauniesiem-par-dzimumu-lidztiesibu
 

http://marta.lv/marta-darbiba/projekti/tas-attiecas-uz-mums

Profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņi sadarbībā ar Centru MARTA radošās partnerības programmas RaPaPro ietvaros radījuši pastkaršu, komiksu, īsfilmu un plakātu sēriju TAS ATTIECAS UZ MUMS! Sadarbības projekta iecere – dot iespēju topošajiem reklāmas un grafikas dizaineriem mācību procesā izzināt kādu aktuālu sociālu problēmu. Šajā gadījumā – sabiedrībā pastāvošo vardarbību un tās saistību ar eksistējošiem stereotipiem un dzimumu lomām, veicinot izpratni par dzimumu līdztiesību un tās būtisko nozīmi ikvienās attiecībās un savstarpējā saskarsmē.
 

Lieliski tika aizvadīta meistarklase par sieviešu un bērnu tiesībām kā vienu no ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem: http://unesco.lv/lv/izglitiba/jauniesi-no-visas-latvijas-modelesanas-spele-iepazist-apvienoto-naciju-organizacijas-darbibu-1/


Centrā MARTA notika meistarklase spāniski runājušiem Latvijas studentiem par dzimumu līdztiesības nozīmi ikdienā, kā arī vardarbības atpazīšanu un novēršanu.

12 jaunieši no Latvijas reģioniem un 6 jauniešu līderi piedalījās nometnē ar mērķi likt pamatus Latvijas kultūrtelpai atbilstošai metodoloģijai vardarbības prevencijai jauniešu vidū.

Aicinot vīriešus iesaistīties Forumā “Celies!”


Gada sākumā sadarbībā ar Centru “Dardedze” un nodibinājumu “Tēvi” tika organizēta PROMUNDO meistarklase, kuras tēma: aktivitāšu, iniciatīvu un programmu veidošana un realizēšana, iesaistot zēnus un vīriešus kā līdztiesības vērtību vēstnešus pret sievietēm un meitenēm vērstas vardarbības mazināšanā.


Savukārt vēršot plašākas publikas uzmanību iniciētas un organizētas publiskas aktivitātes: http://www.punctummagazine.lv/2018/02/27/viru-lietas-dzirdet-savu-balsi-27-02/


Centra MARTA vadītāja Iluta Lāce piedalījās ievērojamās feministes Glorias Steinem 84 gadu jubilejas svinībās ASV, kura tika atzīmēta, organizējot forumu seksuālajā ekspluatācijā izdzīvojušām sievietēm, prasot sodīt seksa pircējus un dibinot fondu.


Globālā Dzimumu līdztiesības konference aprīlī Stokholmā pulcēja 700 aktīvistus un valdību pārstāvjus no visas pasaules. Tā bija iespēja stiprināt sadarbības tīklus, pārrunāt sadarbības iespējas ar Centrālāzijas un Austrumu partnerības valstīm, pārrunāt sadarbību ar Kanādas un Dienvidāfrikas ekspertiem, tikties ar Globālās abolicionistu organizācijas biedriem.


Centrs MARTA turpina pieredzes pārneses darbu Vidusāzijā. ES organizētā konference par dzimumu līdztiesību Dušanbe (Tadžikistāna) ļāva novērtēt līdzšinējo sadarbību. Savukārt MARTĀ stažējās Kazahstānas eksperte Ademe Iljasova.

 

Ziedojumos Centrs MARTA 2018. gada pirmajā ceturksnī kopā ir saņēmis 8309 EUR.

Lasi vēl
Ieteikumi jūsu drošībai ārkārtas situācijas laikā
Aktualitātes

Ieteikumi jūsu drošībai ārkārtas situācijas laikā

COVID-19 vīrusa smagāk skarto valstu pieredze liecina, ka neskaidrā nākotne un sociālā izolācija var radīt saspringtu atmosfēru mājās un attiecībās ar partneri. Tiem, kas arī iepriekš ir piedzīvojuši vardarbību ģimenē, saspringtā situācija, paliekot mājās, rada riskus. Vardarbība ir cikliska, tā...

2020. gada 23. marts Lasīt vairāk
ANO 16 dienās vardarbības pret sievieti novēršanai Centrs MARTA organizē vairākus nozīmīgus pasākumus iesaistītajiem jomas profesionāļiem
Vardardbība

ANO 16 dienās vardarbības pret sievieti novēršanai Centrs MARTA organizē vairākus nozīmīgus pasākumus iesaistītajiem jomas profesionāļiem

ANO 16 dienās vardarbības pret sievieti novēršanai Centrs MARTA organizē vairākus nozīmīgus pasākumus iesaistītajiem jomas profesionāļiem.27. novembrī notiks seminārs "Riska izvērtēšana un vadības process vardarbības ģimenē gadījumos", kuru vadīs Orebro (Zviedrija) universitātes Kriminoloģijas...

2019. gada 21. novembris Lasīt vairāk