Projekts “Sievietes balss: Sieviešu līdzdalības stiprināšana Centrālāzijas valstu demokrātiskajos procesos un publiskajā pārvaldē”

No 2019. gada 1.jūlija līdz 2019.gada 15.novembrim biedrība Centrs MARTA īstenoja Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas granta finansētu projektu “Sievietes balss: Sieviešu līdzdalības stiprināšana Centrālāzijas valstu demokrātiskajos procesos un publiskajā pārvaldē”, kura ietvaros tika organizētas apmācības sievietēm līderēm Tadžikistānā un sievietēm politiķēm Kirgizstānā, kā arī kopā ar projekta partneriem Kirgizstānā izstrādāta pirmsvēlēšanu kampaņa nākamajā gadā Kirgizstānā paredzētajām vēlēšanām. 

No 28.oktobra līdz 8.novembrim Centra MARTA ekspertes Iluta Lāce, Gundega Tentere un Dita Lāce, kā arī eksperte Lolita Čigāne atradās Tadžikistānā, Hudžandā (28.10.2019-2.11.2019), un Kirgizstānā, Ošā (2.11.2019-8.11.2019), kur vadīja divu dienu seminārus, kā arī tīklošanās darbnīcas, veicinot savsarpējo sadarbību sieviešu, NVO un pašvaldības pārstāvju starpā. Tāpat arī tika apmeklētas organizācijas, ar kurām Centrs MARTA veido ilgtermiņa sadarbību, ļaujot projekta dalībniecēm iedvesmoties no iepriekšējos projektos paveiktā un daloties pieredzē. Projekta rezultātā sievietes apguva prezentācijas un politiskās lobēšanas prasmes, stratēģijas dažādu ar dzimtes jautājumiem saistītu iniciatīvu virzīšanai, kā arī praktiskās darbnīcās gatavoja idejas reāliem interešu aizstāvības projektiem un aktivitātēm, kā arī savām politiskās karjeras kampaņām. Liels ieguvums bija arī savstarpējo kontaktu izveide un stiprināšana, tādējādi nodrošinot iespēju veidot vienotas nostājas un kopīgi virzīt nozīmīgas iniciatīvas pašvaldību un valsts līmenī.

Apmācību ietvaros sievietes ne vien noklausījās Centra MARTA eksperšu sniegtas informatīvas prezentācijas un piedalījās diskusijās, bet arī veica dažādus praktiskus uzdevumus, tostarp dodoties klātienē aptaujāt savus potenciālos vēlētājus, grupās sagatavojot projektu iniciatīvu uzmetumus, meklējot informāciju argumentētiem un faktos balstītiem publiskajiem vēstījumiem.

Projekta partneri Tadžikistānā ir sabiedriskā organizācija MIR “Darbnīca iniciatīvu attīstīšanai”, kuras galvenās darbības jomas ir informatīvi izglītojoši semināri par pilsonisko sabiedrību, jauniešu līderību, veselīgu dzīves veidu. Tajā tiek nodrošināti bezmaksas kursi (angļu valoda, krievu valoda, psihologa konsultācijas) bērniem un jauniešiem no riska grupām. Tiek veikta dažādu izglītības programmu, moduļu un konsultāciju tehniku izstrāde, noris konsultācijas un atbalsts pilsoniskām iniciatīvām. Noris informatīvu kampaņu un akciju organizēšana un dalība pētījumu īstenošanā. Organizācija sadarbojusies starptautiskos projektos ar dažādām organizācijām, piemēram, ar UNICEF. Savukārt Kirgizstānā projekta partneri ir sabiedriskais fonds “DIA” , kā galvenais mērķis un darbība ir sekojoša: psiholoģiskais, sociālais un materiālais atbalsts, sieviešu tiesību nodrošināšana, apstākļu radīšana pastāvīgai pašaprūpei un līdzdalība sabiedrības un valsts jautājumos, sieviešu organizāciju konsolidēšana, sieviešu iesaistīšana uzņēmējdarbībā, kā arī informatīvā, tiesiskā un konsultatīvā palīdzība, dzimtes jautājumu virzīšana. Fonds DIA ir parlamenta lobēšanas grupas dalībnieks un aktīvi iesaistās rekomendāciju sagatavošanā par likumprojektiem un politiskiem lēmumiem. Kopš 2016. gada sadarbības ar Centru MARTA, nozīmīga DIA darbības programmā ir kļuvusi arī izglītības pieejamības veicināšana meitenēm. Organizācija piedalījusies starptautiskos projektos kopā ar Centru MARTA, kā arī regulāri sadarbojas ar starptautiskām organizācijām, piemēram, UNIFEM. 

Projekts īstenots par valsts budžeta programmas 07.00.00 “Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” līdzekļiem.