Projekts “Sieviešu, jauniešu un bērnu interešu aizstāvība”

Projekts palīdz Centram MARTA turpināt esošo darbības modeli, virzot sadarbībā ar klientiem apzinātās līdztiesības problēmas politikas plānotāju dienaskārtībā. Projekta virsmērķis ir veicināt dzimumu līdztiesības principos balstītas pilsoniskās sabiedrības izveidi Latvijā, aizstāvot sieviešu, jauniešu un bērnu tiesības.

Projekts “Sieviešu, jauniešu un bērnu interešu aizstāvība” 

Projekta virsmērķis ir veicināt dzimumu līdztiesības principos balstītas pilsoniskās sabiedrības izveidi Latvijā, aizstāvot sieviešu, jauniešu un bērnu tiesības.


Projekts palīdz Centram MARTA turpināt esošo darbības modeli, virzot sadarbībā ar klientiem apzinātās līdztiesības problēmas politikas plānotāju dienaskārtībā, kā arī integrējot sieviešu, jauniešu un bērnu tiesību perspektīvu, izsakot atzinumus par politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem, kā arī uzraugot esošo tiesību normu un politikas plānošanas dokumentu ieviešanu. Svarīgs Centra MARTA darbības aspekts ir arī diskusiju rosināšana publiskajā telpā, cenšoties mainīt sabiedrības uzskatus dzimumu līdztiesības jomā un tādējādi iedrošinot sievietes un bērnus vērsties pēc palīdzības savu tiesību aizstāvībai.

Projekta mērķa grupa: sievietes, jaunieši un bērni

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2018. – 31.10.2018.

Projekta galvenās aktivitātes: dalība valsts iestāžu darba grupās un komisijās, atzinumu par politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem sniegšana, koalīcijas ar Baltijas NVO veidošana seksuālās ekspluatācijas izplatības mazināšanai, publiskas aktivitātes (ārvalstu ekspertu semināri par seksuālās ekspluatācijas novēršanu, dalība festivālā LAMPA, līdztiesības veicināšana politiskajā vidē pirms Saeimas vēlēšanām, diskusijas, u.c.).

Projekta plānotie rezultāti: Veicināta sabiedrības un lēmējinstitūciju izpratne par sieviešu, jauniešu un bērnu problēmām, šo grupu vajadzībām atbilstošas likumdošanas izveide un ieviešana; sagatavoti nostājas dokumenti, atzinumi, pausti viedokļi par:

  • izglītības reformu;
  • Stambulas konvencijas ratificēšanu, vardarbības pret sievieti un vardarbības ģimenē novēršanu;
  • rehabilitācijas pakalpojuma uzlabošanu no vardarbības cietušajiem, varmākām un cilvēku tirdzniecības upuriem;
  • Prostitūcijas ierobežošanas likumu;
  • tiesisko aizsardzību nereģistrētās attiecībās;
  • sieviešu ekonomisko iespēju paplašināšanu.


 Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.