Projekts "Pret sievietēm un meitenēm vērstās vardarbības prevencija Latvijā"


[Papildināts: 17.10.2022.]
Šī gada 10.-12.oktobrī norisinājās neformālās izglītības apmācības par Centra MARTA izstrādāto metodoloģiju darbam ar jauniešu grupām veselīgu attiecību veidošanai jauniešu vidē. Apmācību laikā 11 izglītības un sociālās jomas profesionāļi no visas Latvijas apguva ne tikai interaktīvas metodes darbam ar pusaudžiem, bet arī stiprināja savas kompetences dzimumu līdztiesības veicināšanas un vardarbības prevencijas jomā.


"Esmu pateicīga par iespēju apgūt Centra MARTA izstrādāto metodiku darbam ar jauniešu grupām. Strukturēti, atraktīvi un ļoti fokusēti pasniegta informācija par šobrīd aktuālām tēmām- kā emocijas, pašidentitāte, vardarbība, dzimumu lomas, saskarsme. Papildus iegūts arī apjomīgs materiāls, kas iedrošina un ļauj iegūtās zināšanas uzreiz arī pielietot praksē, veidojot un izglītojot par šiem jautājumiem jauniešu grupas. Papildus ieguvums - kontakti un pieredzes apmaiņa ar mācību kolēģiem, lieliskiem savu jomu profesionāļiem izglītības, sociālajā un drošības jomās. No visas sirds paldies!" (Ilona Ostrovska, psiholoģe)

Mācības tika realizētas projekta "Pret sievietēm un meitenēm vērstās vardarbības prevencija Latvijā" ietvaros. Projektu finansē Federālā Ārlietu ministrija.

**
Projekta nosaukums: "Pret sievietēm un meitenēm vērstās vardarbības prevencija Latvijā"
Projekta ilgums: 01.08.2022.-31.12.2022.

Projekta aktivitātes kalpos vardarbības mazināšanai un novēršanai Latvijā, lai veicinātu sieviešu un meiteņu iesaistīšanos miera uzturēšanas procesos saskaņā ar Nacionālo rīcības plānu ANO Drošības padomes Rezolūcijas par sievietēm, mieru un drošību mērķu sasniegšanai.

Projekta mērķis:
pret sievietēm un meitenēm vērstās vardarbības novēršana:

 • nodrošinot efektīvu atbalstu cietušajām personām – palīdzības tālruņa līnija un rehabilitācijas pakalpojumi;
 • pārstāvot vardarbības upuru intereses un tiesības – Stambulas konvencijas ratifikācija, grozījumi Krimināllikumā un Civillikumā, Sociālās palīdzības likumā;
 • attīstot darbu ar jauniešiem – jauniešu grupas par drošām un savstarpējā cieņā balstītām attiecībām.

Projekta mērķa grupas:

 • sievietes un meitenes, kuras cietušas un cieš no vardarbības;
 • cietušo tuvinieki un sabiedrība kopumā;
 • lēmumu pieņēmēji un valsts pārvaldes darbinieki;
 • sievietes un meitenes, kuras ieradušās Latvijā no kara plosītajiem Ukrainas apgabaliem;
 • jauniešu un jauniešu grupu līderi;
 • jaunieši – zēni un meitenes dažādos Latvijas reģionos.

Projekta ietvaros tiks nodrošināta sadarbība ar Saeimas Dzimumu līdztiesības grupas deputātiem, Saeimas Tieslietu un Sociālo un darba lietu komisiju, Labklājības ministriju, Iekšlietu ministriju, Tieslietu ministriju, citām nevalstiskajām organizācijām – Centru Dardedze, Krīžu un konsultāciju centru Skalbes, Mācību centru MKB, Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju SUSTENTO un Tiesībsargu.

Projekta laikā:

 • tiks apkopoti veiksmes stāsti, lai ilustrētu gan cietušo personu dzīves pārmaiņas, gan jauniešu grupu darba efektivitāti dažādās Latvijas vietās;
 • reģistrēti Palīdzības tālruņa zvani;
 • fiksēta plašsaziņas līdzekļu reakcija;
 • publiskoti apstiprinātie grozījumi tiesību aktos un citos politikas dokumentos, kā arī nostājas dokumenti un vēstules;
 • izveidota jauniešu grupu apmācību programma un veikts apmācību novērtējums.

Projektu finansē Federālā Ārlietu ministrija
Projekta finansējums 95 108,05 EUR