Projekts “Par drošu un brīvu dzīvi Latgalē: biedrības Centrs MARTA filiāle Rēzeknē”

Latvijas Valsts meži 2020 sociālās jomas projektu konkurss

Projekta budžeta kopsumma 14987,77 eiro

Projekta sākuma datums 2020. gada 1.marts

Projekta beigu datums 2020. gada 31.decembris

Projekta mērķis ir izveidot Centrs MARTA filiāli Rēzeknē, ar nolūku ilgtermiņā efektīvi nodrošināt pilnu starpdisciplinārā modelī balstītu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbībā cietušām Latgales reģionā dzīvojošām sievietēm atbilstoši viņu vajadzībām, lai pārtrauktu vardarbību, mazinātu tās sekas un nodrošinātu tiesību aizstāvību. Projekta ietvaros tiks izveidota un apmācīta Rēzeknes filiāles komanda, attīstīta sadarbība ar pašvaldību, kā arī konsultētas pirmās 5-10 klientes.

Projekta rezultāti:

No 2020.g. 1.aprīļa Centrs MARTA komandai pievienojusies jaunās Rēzeknes filiāles vadītāja Ligija Purinaša. Noslēgti sadarbības līgumi ar institūcijām Rēzeknē.

Ir nodrošināta filiāles publicitāte medijos (vairāk nekā 10 publikācijas), filiāles vadītājai sniedzot intervijas un informāciju medijiem, un sociālajos medijos, izveidojot filiālei atsevišķu “Facebook” lapu.

Rēzeknes filiālē jūnija vidū tika izsludināts atklāts konkurss sociālajos tīklos par speciālistu (jurists, psihologs, sociālais darbinieks) piesaisti Rēzeknes filiālei: tika saņemti 16 pieteikumi, kas tika vērtēti 3 kārtās: pieteikums, gadījuma risinājums un klātienes tikšanās. Veiksmīgi izdevās atrast gan psihologu, gan juristu, taču ne atbilstošu sociālo darbinieku. Augusta beigās tika izsludināts papildu konkurss sociālā darbinieka pozīcijai – tika saņemti vēl 9 pieteikumi. Vakanču konkurss funkcionējis kā efektīvs publicitātes rīks, ļaujot vietējiem cilvēkiem aktīvi iesaistīties informācijas izplatīšanā un tīklojoties, sākotnējai informācijai par vakancēm sasniedzot 13832 cilvēkus, kamēr atkārtotais sociālā darbinieka vakances sludinājums sasniedzis 16515 personas.

Turpinājās sadarbība ar Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests”, un no 20.jūlija uzsākti remontdarbi telpās Rēzeknes centrā, Viļānu ielā 10. Septembra beigās tika pabeigts remonts Rēzeknes Sociālā dienesta pārvaldībā esošajās telpās Viļānu ielā 10. Telpu labiekārtošanas darbi noslēdzās novembra sākumā.

Veiksmīgi uzsāktas atbalsta un ziedojumu kampaņas, lai nodrošinātu pamata aprīkojumu filiāles telpām (trauki, mēbeles, saimniecības preces u.c.).

Vasarā organizētas un īstenotas apmācības – gan līdzdarbojoties seminārā “Skatu punkti: Cieņa” līdztekus citiem Latgales NVO, valsts un pašvaldības iestāžu vadītājiem, gan sadarbībā ar probācijas dienestu organizējot semināru institūciju pārstāvjiem par cilvēktirdzniecības atpazīšanu, novēršanu un mazināšanu. Turpināta sadarbības veidošana ar vietējiem uzņēmējiem.

8. – 9.septembrī tika organizēts divu dienu darbs ārpus telpām - Lūznavas muižā. Tā tika izvēlēta kā tuvākais atbalsta punkts Rēzeknes filiālei, lai, ievērojot epidemioloģiskos nosacījumus, Centrs MARTA starpdisciplinārās komandas dalībnieki varētu dalīties savā pieredzē un apmācītu Rēzeknes pamatkomandu.

Septembrī noritēja Ziemeļvalstu dienas Rēzeknē, kuru ietvaros Centrs MARTA organizēja divas darbnīcas par dzimumlīdztiesību un mobingu. No 2020.gada oktobra sācies darbnīcu cikls “Drosme runāt: dzimumu līdztiesība un veselīgas attiecības augstskolu vidē”, kurā ir iesaistījušies arī jaunieši no Rēzeknes.

Paralēli tam notika darbs pie filiāles kā sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas - sociālo pakalpojumu reģistrā biedrības Centrs MARTA Rēzeknes filiāle kā atsevišķa struktūrvienība ir reģistrēta ar Nr. 1354.

Oktobra vidū Rēzeknes komanda piedalījās Centrs MARTA rīkotajās speciālistu apmācībās “Dzimumu līdztiesība un vardarbības problemātika Latvijā. Centra MARTA pieeja darbā ar cietušiem”. Savukārt novembra izskaņā Rēzeknes komanda piedalījās apmācībās “Seksuālā vardarbība pret pieaugušo ģimenē. Starpinstitucionālā sadarbība un atbalsta iespējas”.

Novembrī tika sākts aktīvs darbs ar klientiem. Saņemti vairākkārtēji klientu zvani. Novembrī ir notikušas 4 psihologa, 4 jurista un 12 sociālā darbinieka konsultācijas klientēm, kas pakļautas dažāda līmeņa riska draudiem. Decembrī speciālistu konsultāciju skaits pieauga. Notikušas 26 psihologa konsultācijas , 7 jurista konsultācijas un 24 sociālās darbinieces konsultācijas.

Izveidoti informatīvie materiāli par vardarbības atpazīšanu un palīdzības meklēšanu. Tie izplatīti publiski pieejamās vietās Rēzeknē, kā arī to digitālās versijas ir pieejamas sociālajā tīklā "Facebook" Rēzeknes filiāles lapā. Ir izstrādāta Centrs MARTA sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtības un vadlīniju struktūra un ietvars un izstrādātas būtiskākās noteikumu un vadlīniju sadaļas.