Projekts „Biedrības Centrs MARTA” Liepājas filiāles darbības stiprināšana

Projekta mērķis ir atbalstīt MARTAs Liepājas filiāles darbu, lai sāktu sniegt starpdisciplinārās komandas pakalpojumus vardarbībā un cilvēku tirdzniecībā cietušām sievietēm un bērniem, kā arī lai uzsāktu preventīvo darbu ar jauniešiem vardarbības novēršanā Liepājas pilsētas un bijušā Liepājas rajona teritorijā.

Apzinoties vardarbības lielo izplatību Latvijas sabiedrībā, MARTA strādā nacionālā līmenī, gan sniedzot pakalpojumus vardarbībā un cilvēku tirdzniecībā cietušām sievietēm un bērniem, gan preventīvi strādājot ar jauniešiem. Lai nodrošinātu ilgtspējīgu darbu Kurzemes reģionā un lai padarītu pieejamākus pakalpojumus šī reģiona cietušajiem un iesaistītu vairāk šī reģiona jauniešus, MARTA 2016.gada martā pieņēma lēmumu izveidot MARTAs Liepājas filiāli, kura fokusēti īstenos MARTAs aktivitātes Kurzemes reģiona līmenī.

Šī projekta ietvaros ir paredzēts stiprināt MARTAs Liepājas filiāles institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, lai varētu uzsākt darbu bijušā Liepājas rajona teritorijā (aptuveni 110 000 iedzīvotāju), sniedzot starpdisciplinārās komandas (sociālais darbinieks, psihologs un jurists) pakalpojumus vardarbībā un cilvēku tirdzniecībā cietušām personām un ieviešot MARTAs izstrādātās preventīvā darba metodes darbā ar jauniešiem.

Projekta tiešā mērķa grupa: filiāles darbinieki un brīvprātīgie jaunieši. Netiešā mērķa grupa: vardarbībā un cilvēku tirdzniecībā cietušās sievietes un bērni, jaunieši un sociālo pakalpojumu sniedzēji Liepājas rajonā.

Projektā plānotās galvenās aktivitātes:

  1. Starpdisciplinārās komandas (sociālais darbinieks, psihologs un jurists) darbam ar cietušajiem izveide un kapacitātes stiprināšana (apmācības, mentorings un supervīzijas) un šo pakalpojumu integrācija sociālo pakalpojumu sistēmā Liepājas rajonā;
  2. Vardarbības preventīvā darba ar jauniešiem metožu pielāgošana un to ieviešana filiāles darbā;
  3. Filiāles institucionālās kapacitātes un ilgtspējīgas attīstības stiprināšana, nodrošinot filiāles vadību un telpas un izstrādājot finanšu piesaistes plānu un filiāles darbības stratēģiju 3 gadiem.


Projekta īstenošanas laiks: 01.03.2017. – 31.10.2017.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.