Projekts “Biedrības “Centrs MARTA” darbības stiprināšana”

Projekts palīdzēs MARTAi turpināt esošo darbības modeli – sadarbībā ar klientiem noskaidroto līdztiesības problēmu apzināšana un virzīšana politikas plānotāju dienaskārtībā, kā arī sieviešu, jauniešu un bērnu tiesību perspektīvas integrēšana, izsakot atzinumus par politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem, kā arī uzraugot esošo tiesību normu un politikas plānošanas dokumentu ieviešanu un rosinot diskusijas publiskajā telpā, tādējādi iedrošinot sievietes un bērnus vērsties pēc palīdzības savu tiesību aizstāvībai.

Projekta virsmērķis ir stiprināt un pilnveidot “Centra MARTA” darbību pakalpojumu sniegšanā vardarbībā cietušām sievietēm, kā arī sieviešu, bērnu un jauniešu interešu aizstāvībā, lai sniegtu pēc iespējas labākas  starpdisciplinārās komandas pakalpojumus vardarbībā un cilvēktirdzniecībā cietušām sievietēm un bērniem, kā arī lai nodrošinātu sieviešu, bērnu un jauniešu interešu aizstāvību nacionālā līmenī.
Projekts palīdz Centram MARTA turpināt esošo darbības modeli, virzot sadarbībā ar klientiem apzinātās līdztiesības problēmas politikas plānotāju dienaskārtībā, kā arī integrējot sieviešu, jauniešu un bērnu tiesību perspektīvu, izsakot atzinumus par politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem, kā arī uzraugot esošo tiesību normu un politikas plānošanas dokumentu ieviešanu. Svarīgs Centra MARTA darbības aspekts ir arī diskusiju rosināšana publiskajā telpā, cenšoties mainīt sabiedrības uzskatus dzimumu līdztiesības jomā un tādējādi iedrošinot sievietes un bērnus vērsties pēc palīdzības savu tiesību aizstāvībai.

Projekta mērķa grupa: sievietes, jaunieši un bērni, biedrības “Centrs MARTA” darbinieki

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2019. – 31.10.201.


Projekta galvenās aktivitātes: dalība valsts iestāžu darba grupās un komisijās, atzinumu par politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem sniegšana, Baltijas koalīcijas seksuālās ekspluatācijas izplatības mazināšanai aktivitāšu plānošana un realizācija, publiskas aktivitātes (dalība festivālā LAMPA, informatīvas kampaņas veidošana pirms Eiropas Savienības parlamenta vēlēšanām, lekcijas, u.c.), sadarbības ar citām NVO veicināšana, veicināta “Centrs MARTA” darbinieku kompetence saziņā ar medijiem un klientiem, kā arī uzlabota darba produktivitāte, sākta 2020.-2024. gada biedrības stratēģijas izveide.
Projekta plānotie rezultāti: Sabiedrības un lēmējinstitūciju izpratne par sieviešu, jauniešu un bērnu problēmām, biedrības stratēģijas izveide periodam no 2020. līdz 2024. gadam, vajadzībām atbilstošas likumdošanas izveide un ieviešana;  sagatavoti nostājas dokumenti, atzinumi, pausti viedokļi par:
• Stambulas konvencijas ratificēšanu, vardarbības pret sievieti un vardarbības ģimenē novēršanu;
• rehabilitācijas pakalpojuma uzlabošanu no vardarbības cietušajiem, varmākām un cilvēku tirdzniecības upuriem;
• Prostitūcijas ierobežošanas likumu.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.