Projekts “Atbalsts Centra MARTA Rēzeknes filiāles darbībai, veicinot ģimeņu, kurās aug bērni, labklājību un interešu aizstāvību”

"Centrs MARTA" Rēzeknes filiāle ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu uzsāk “Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklāta projektu pieteikumu konkursa “Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai” projekta “Atbalsts Centra MARTA Rēzeknes filiāles darbībai, veicinot ģimeņu, kurās aug bērni, labklājību un interešu aizstāvību” īstenošanu.

Projekta īstenošanas periods: no 01.10.2022. līdz 01.09.2023

Projekta īstenošanai paredzētās kopējās attiecināmās izmaksas ir  29 994,67 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit četri euro, 67 centi). Programmas finansējums veido 100% no Projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta mērķis ir veidot un attīstīt savstarpēji koordinētu atbalsta sistēmu ģimenēm, kurās aug bērni. Tā ietvaros tiks nodrošinātas izglītojošu materiālu izstrāde, vardarbības ģimenē prevencijai, veicināta starpinstitucionālā sadarbība, kuras rezultātā izveidots atbalsta mehānisms krīzē nonākušām ģimenēm ar bērniem, kā arī stiprināta "Centrs MARTA" sadarbība ar organizācijām, kas īsteno darbību bērnu, jauniešu un ģimeņu atbalsta jomā un nodrošināta NVO iesaiste lēmumu pieņemšanā jautājumos, kas saistīti ar bērnu un to ģimeņu interešu aizstāvību.
Nodrošināta "Centrs MARTA" Rēzeknes filiāles darbības nepārtrauktība un atbalsta sniegšana ģimenēm ar bērniem. Īstenots speciālistu, kas ikdienā strādā ģimeņu atbalsta jomā, izdegšanas sindromu prevencijas darbs.