Interreg Latvija – Lietuva programmas 2014. – 2020.gadam projekts: “Sievietes un bērni – droši savā pilsētā” (“Drošā pilsēta”), projekta Nr. LLI-392
Nesenie pētījumi liecina, ka Latvija un Lietuva ir to Eiropas valstu vidū, kurās vardarbība pret sievieti ģimenē ir augstāka par vidējo līmeni Eiropas Savienībā. Eiropas mēroga pētījums, kuru 2014.gadā veica Eiropas Pamattiesību aģentūra, atklāj, ka 32% sieviešu Latvijā un 24 % sieviešu Lietuvā ir piedzīvojušas fizisku un/vai seksuālu vardarbību no saviem partneriem. 60% sieviešu Latvijā un 51% sieviešu Lietuvā ir piedzīvojušas emocionālu vardarbību no savu partneru puses. Daudzas sievietes jūtas nedroši savās ģimenēs un intīmajās attiecībās un būtiska loma aizsardzības un atbalsta nodrošināšanai vardarbības upuriem ir vietējām pašvaldībām.

Projekta mērķis ir samazināt vardarbību ģimenē Liepājā un Klaipēdā. Projekta ietvaros tiks izveidoti un pilnveidoti atbalsta un konsultatīvie pakalpojumi sievietēm un bērniem, kas piedzīvojuši vardarbību ģimenē. Šo pakalpojumu pamatā būs starpdisciplinārās komandas pieeja, kur sociālais darbinieks, jurists un psihologs strādā vienotā komandā, lai palīdzētu cietušajiem pārtraukt vardarbīgās attiecības un sākt dzīvi bez vardarbības. Vienlaikus projekta ietvaros uzsvars tiks likts uz sadarbības uzlabošanu starp institūcijām, lai vērstos pret vardarbību ģimenē daudz efektīvāk. Tiek plānotas pieredzes apmaiņas vizītes starp Liepājas un Klaipēdas speciālistiem – sociālajiem darbiniekiem, psihologiem, policijas darbiniekiem, u.c., pētījums par cietušo vajadzībām un pakalpojumu pieejamību, kopīgas mācības atbildīgo institūciju pārstāvjiem un vadlīniju izstrāde profesionāļiem darbā ar vardarbības ģimenē gadījumiem. Lai nodrošinātu atbalsta pakalpojumu vardarbībā cietušajiem un sadarbības modeļa ilgtspējību Liepājas un Klaipēdas pilsētās, projekta ietvaros tiks izstrādāts Starpdisciplinārās sadarbības stratēģiskais attīstības plāns 2019 – 2024 un sadarbības plāns starp Liepājas un Klaipēdas institūcijām.

Tiek plānots, ka projekta ieviešanas laikā 120 cietušās sievietes un 40 cietušie bērni saņems atbalsta un konsultatīvos pakalpojumus. Pēc projekta ieviešanas ir plānots, ka ik gadu 100 sievietes un 50 bērni turpinās saņemt šos pakalpojumus.

Projekta partneri:


Biedrība “Centrs MARTA” (LV) – vadošais partneris
Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests (LV)
Klaipēdas sociālo un psiholoģisko pakalpojumu centrs (LT)
Klaipēdas ģimenes un bērnu labklājības centrs (LT)

Sīkāka informācija par programmu pieejama www.latlit.eu, oficiālā ES mājaslapa pieejama šeit: www.europa.eu
Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 209 467, 16 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 178 047, 06 EUR.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild biedrības Centrs MARTA, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.


PAR PROJEKTA REZULTĀTIEM UZZINI ŠEIT!