ES projekts - "WHOSEFVA - Darbs veselības aprūpes organizācijās, lai atbalstītu vecāka gadagājuma sievietes, kas cietušas no vardarbības" (2017. - 2018.)

Vardarbība pret vecāka gadagājuma cilvēkiem ir globāla problēma, kas ir tieši skar cilvēktiesību, dzimumu līdztiesības, vardarbības ģimenē un iedzīvotāju novecošanās aktuālos jautājumus. Novecošanās feminizācija un tās radītās sekas rada bažas, jo gados vecākas sievietes kā sociāla grupa visbiežāk atrodas neviennozīmīgos un sarežģītos apstākļos. Šī sieviešu grupa ir pakļauta vairākiem riskiem vienlaikus – vecuma diskriminācijas, nepieļaujamas izturēšanās un dzimuma diskriminācijas.1 Līdz ar to dzimumu diskriminācijai sievietes dzīves gaitā ir kumulatīva iedarbība, kas nozīmē to, ka tieši vecāka gadagājuma sievietes ir visvairāk cietušas no vardarbības.

Ir nepieciešami alternatīvi kanāli, lai identificētu vecāka gadagājuma sievietes vardarbības upures, jo, pat identificējot šīs upures, ne vienmēr viņas var saņemt atbilstošu palīdzību, jo visbiežāk viņas dzīvo sarežģītos apstākļos, ko izraisa, piemēram, ilgtermiņa atkarība, veselības problēmas vai ekonomiskā neaizsargātība. Veselības aprūpes sniedzējiem var būt izšķiroša loma, sniedzot atbalstu, jo viņi piedāvā dažādus kontaktpunktus, kuri var palīdzēt identificēt ģimenes vardarbībā cietušos un sniegt pakalpojumus.

WHOSEFVA, Eiropas Komisijas divgadīga projekta Daphne programmā, mērķis ir pievērsties veselības aprūpes vidē pastāvošajiem šķēršļiem un trūkumiem, kas kavē sniegt efektīvu atbalstu vecāka gadagājuma sievietēm, kas cietušas no vardarbības. WHSOEFVA projektu īsteno sešās partnervalstīs: Austrijā, Igaunijā, Somijā, Grieķijā, Latvijā un Apvienotajā Karalistē. Projekta koordināciju nodrošina Igaunijas Sieviešu atbalsta un informācijas centrs ar Somijas ekspertes jautājumos par vardarbību pret vecāka gadagājuma cilvēkiem Sirkas Pertu (Sirkka Perttu) vadību un atbalstu.

WHSOEFVA galvenais uzdevums ir palielināt organizāciju, kas strādā ar vardarbības ģimenē problēmām, kapacitāti, lai tās spētu labāk pārstāvēt no vardarbības cietušu vecāka gadagājuma sieviešu intereses un tiesības veselības aprūpē un veselības aprūpes politikā, tādējādi palīdzot panākt atbilstību ES vēlamajiem uzstādījumiem.

Tiks izstrādāta WHOSEFVA Mācību rokasgrāmata, lai apmācītu organizācijas, kas risina vardarbības ģimenē problēmas, kā vislabāk strādāt ar veselības aprūpes sniedzējiem. Eksperti apmācīs partnerus, lai varētu sekmīgi novadīt 33 mācību seminārus, iesaistot 734 veselības aprūpes profesionāļus un indivīdus no organizācijām, kas strādā ar vardarbības ģimenē problēmām, kā arī identificēs šķēršļus veselības aprūpes organizācijās, lai efektīvi nodrošinātu vardarbībā cietušu vecāka gadagājuma sieviešu vajadzības. Visās partnervalstīs notiks mācības par veselības un sociālās aprūpes jautājumiem, kuru mērķis būs izglītot veselības aprūpes profesionāļus par to, kā efektīvi ieviest apmācības rīkus un labās prakses protokolus. Mācību materiāli būs publiski pieejami projekta mājas lapā, tie tiks tulkoti igauņu, somu, vācu, grieķu un latviešu valodās.

Lai nodrošinātu efektīgāku apmācību rezultātu un ilgtspēju Eiropas līmenī, pamatojoties uz mācību materiāliem, tiks izstrādāta WHOSEFVA tiešsaistes mācību programma, lai stiprinātu organizāciju, kuras strādā ar vardarbības ģimenē problēmām, kapacitāti sadarbībai ar veselības aprūpes sniedzējiem, lai sekmīgāk identificētu vardarbībā cietušas vecāka gadagājuma sievietes un nodrošinātu viņu vajadzības.

LR Kultūras ministrija ir projekta līdzfinansētājs un atbalstītājs

WHOSEFVA partneru kontaktinformācija: 

Sieviešu atbalsta un informācijas centrs, Igaunija, Pille Tsopp-Pagan: pille.tsopp-pagan@naistetugi.ee
Tartu Universitāte, Igaunija, Hector Pagan: hector@ut.ee
Somijas Sieviešu līnija, Somija, Elina Nikulainen: elina.nikulainen@naistenlinja.fi
eksperte Sirkka Perttu, Somija: slperttu@gmail.com
Kilkūlijas sieviešu centrs, Apvienotā Karaliste, Roberta Gray: roberta@kilcooleywomenscentre.co.uk