Drosme rūpēties! Baltijas valstīs

Ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu Centrs MARTA īsteno Baltijas jūras valstu padomes prioritārās jomas “drošs un stabils reģions” projektu “Drosme rūpēties Baltijas valstīs”. 

Projekta mērķis ir vardarbības mazināšana un novēršana Baltijas valstīs dzīvojošo bērnu un jauniešu vidū. Projekta aktivitātes stiprina jauniešu labbūtību un vairo izpratni par veselīgām attiecībām, kā arī attīsta kompetences, kas nepieciešamas, lai novērstu jauniešu iekļūšanu vardarbīgās situācijās un cilvēktirdzniecībā.

Dalīborganizācijas: Centrs MARTA, Latvija (Vadošais partneris); NVO Paikuse Open Youth Center, Igaunija (Sadarbības partneris); Women’s Issues Information Center, Lietuva (Sadarbības partneris)

SIF līdzfinansējuma projekta atbalsta laiks: 01.01.2021.-31.12.2021.
Projekta pilnais norises laiks: 01.10.2020 – 30.04.2022.

Projekta apraksts:
Projekta tiešā mērķa grupa ir speciālisti - jaunatnes darbinieki, sociālie darbinieki, pedagogi -, kuri strādā ar jauniešiem vecumā no 12 līdz 18 gadiem. Projekta mērķis ir attīstīt kompetences darbā ar jaunatni, nodrošinot partnervalstu speciālistus ar nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un attieksmi, lai novērstu vardarbību starp bērniem un jauniešiem. Tas tiks darīts, izmantojot Centra MARTA izstrādāto Jauniešu grupu metodoloģiju. Projekta laikā, apmācības izgājušie speciālisti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ieviesīs Jauniešu grupu metodoloģiju. 4 speciālisti no katras valsts (kopā 12) apmeklēs starptautiskas apmācības, kļūstot par jauniešu grupu vadītājiem un ieviesīs metodoloģiju partnervalstu vietējās kopienās, kā arī aktīvi piedalīsies kompetenču celšanas semināros un refleksijās. Katra partnervalsts organizēs un vadīs vismaz 3 jauniešu grupas šajā ilgtermiņa (5–7 mēnešu) grupu ciklā, tieši iesaistot vismaz 30 jauniešus no katras valsts (kopā 90). Jauniešu grupas metodoloģija tiks pilotēta un pielāgota, ņemot vērā atsauksmes, kas saņemtas no dalībniekiem. Tādējādi nodrošinot metodoloģijas atbilstību valsts un kopienas kultūrspecifiskajam kontekstam. Lai nodrošinātu ilgtermiņa ietekmi, katra jauniešu grupa organizēs 1 vietējo aktivitāti (kopā 9), kurā tieši iesaistīs vismaz 15 cilvēkus (kopā 135), lai veicinātu izpratni par jauniešiem svarīgām tēmām, saistībā ar veselīgām attiecībām un vardarbības novēršanu . Projekta noslēguma posmā Viļņā tiks organizēts starptautisks jaunatnes forums, kurā jauniešu grupu delegācijas no katras partnervalsts tiksies kopā ar vietējām un starptautiskām ieinteresētajām personām, jaunatnes darbiniekiem un citiem profesionāļiem, lai dalītos Jauniešu grupas metodoloģijas pieejā, rezultātos un gūtajās atziņās.

Jauniešu grupu metodoloģija ir nodarbību cikls, kurā jaunieši var sanākt kopā, diskutēt un iesaistīties neformālās izglītības aktivitātēs, kas aptver dažādas tēmas: sākot no draudzības, cieņpilnas komunikācijas, seksuālās un reproduktīvās veselības līdz pat neveselīgām attiecībām to riskiem, cēloņiem un sekām. Apgūstot prasmes- kā veicināt iecietību un cieņu ne tikai individuālā, bet arī lokālā kontekstā.

Projekta norisi finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta Nr. 2021.LV/NVO_LIDZFIN/09