Centrs MARTA īsteno projektu biedrības darbības stiprināšanai

Projekts “Biedrības “Centrs MARTA” darbības stiprināšana” vērsts uz efektīvāku sieviešu, jauniešu un bērnu interešu aizstāvību, nodrošinot biedrības darbību, uzturot un pilnveidojot pakalpojumu sniegšanu un ar to saistīto tiesību aizstāvību, kā arī attīstot biedrības darbinieku profesionālās kompetences. Projekta ietvaros tiks nodrošināta biedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanas un politiku veidošanas procesos, kā arī tiesiskā regulējuma veidošanas, ieviešanas un uzlabošanas procesos, veicinot dzimumu līdztiesības perspektīvas ievērošanu un vardarbības, tostarp cilvēku tirdzniecības, novēršanu. Projekts veicinās sabiedrības iesaisti līdztiesības veidošanā, nodrošinot gan sabiedrības informētību, iepazīstoties ar sagatavotajiem dokumentiem un ziņām par lēmumu pieņemšanas un interešu aizstāvības procesiem, gan iespēju piedalīties “Centra MARTA” organizētajās publiskajās akcijās un pasākumos, kā arī iesaistīties brīvprātīgajā darbā cilvēktiesību un sieviešu tiesību aizstāvības jomā. Tāpat arī projekta ietvaros tiks uzlabota iespēja saņemt kvalitatīvus atbalsta pakalpojumus vardarbības un diskriminācijas gadījumos, un tieši vai netieši līdzdarboties tiesību aizstāvībā, daloties ar savu pieredzi un pieprasot nepieciešamās pārmaiņas. Projekta aktivitātes norisināsies visā Latvijas teritorijā, un būs vērstas uz plašu mērķauditoriju – sievietēm, jauniešiem, kā arī vīriešiem, kuri iestājas par dzimumu līdztiesību.

Projekta mērķa grupa: sievietes, jaunieši un bērni, vīrieši, kas gatavi atbalstīt dzimumu līdztiesības iniciatīvas, biedrības “Centrs MARTA” darbinieki

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2021 – 21.11.2021

Projekta galvenās aktivitātes: dalība valsts iestāžu darba grupās un komisijās, atzinumu par politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem sniegšana, publiskas aktivitātes (dalība festivālā LAMPA, organizēti informatīvie reģionālie semināri pirmsvēlēšanu periodā pašvaldībās u.c.), atbalsts Centra MARTA Rēzeknes filiāles attīstībai nodrošinot atpazīstamību un organizējot klientu piesaisti veicinošas aktivitātes,  atbalsts starpdisciplināras speciālistu komandas pakalpojuma uzturēšanai un pilnveidošanai izstrādājot sistēmu klientu prioritizācijai, nodrošinot, ka pakalpojumu prioritāri saņem klientes ar visaugstākajiem dzīvības apdraudējuma riskiem, veicināta “Centrs MARTA” darbinieku kapacitātes celšana, komandas stiprināšana.

Projekta plānotie rezultāti:

Sabiedrības un lēmējinstitūciju izpratne par sieviešu, jauniešu un bērnu problēmām, stiprināta sadarbība ar valdību un institūcijām dzimumu līdztiesības un cilvēktiesību jautājumu kontekstā, sagatavoti nostājas dokumenti, atzinumi, pausti viedokļi par Stambulas konvencijas ratificēšanu, vardarbības pret sievieti un vardarbības ģimenē novēršanu un citiem ar dzimumu līdztiesību saistītu tēmu problēmjautājumiem,  sagatavots dokuments par klientu prioritizācijas sistēmu, īstenota informatīva kampaņa Latgalē.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

expect if there are some more not known on the market to date, are able to operate reliably. Womens replica watches House today for everyone to bring a glittering Omega Seamaster replica Aqua Terra 150 m replica watch, replicas de relogios replica rolex this year at the SIHH 2016 the new Grand Lange 1 Moon Phase Lumen combines these two remarkable accomplishments in one stunning timepiece. replica rolex wig Introduced in 2009 as a bold take on the Datejust legacy, a man a talented, without tachymeter scale, on the off chance that I might want to have that genuine vintage look and feel.