WARRIORS AGAINST GENDER-BASED VIOLENCE Aktīvisms dzimumā balstītas vardarbības novēršanai

Projekts tika radīts ar nolūku apmācīt jaunatnes darbiniekus un jauniešu izglītotājus metodēs un pieejās, kas sniegtu atbalstu jauniešiem - dzimumā balstītas vardarbības upuriem.

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts norāda, ka ar dzimumu saistīta vardarbība (jeb dzimumā balstīta vardarbība) ir vardarbība, kas ir vērsta pret personu tās dzimuma dēļ. Šāda vardarbība uzskatāma par rīcību, kas pārkāpj personas pamattiesības uz dzīvību, brīvību, drošību, cieņu, līdztiesību, nediskrimināciju, kā arī fizisko un garīgo neaizskaramību.

Projekts fokusēts uz:
* jomas speciālistu un organizāciju tīklošanos un sadarbības veicināšanu, daloties ar zināšanām un intrumentiem vardarbības prevencijas jomā.
* zināšanu, prasmju un attieksmju pilnveidi dzimumā balstītas vardarbības atpazīšanai un prevencijai.
* jauniešu iedvesmošanu un atbalsta sniegšanu iestāties pret vardarbību un kļūt par pozitīvu pārmaiņu aģentiem lokālajās kopienās.
* atvērtas komunikācijas, sabiedrības atbalsta, empātijas un iesaistes darbā ar jaunatni veicināšanu vardarbības prevencijas jomā.

Projekta ietvaros tiks izveidota un attīstīta tiešsaistes platforma, kas kalpos par drošu un atbalstošu vidi gan jauniešiem, gan speciālistiem - dalīties domās, sajūtās un dzimumā balstītas vardarbības pieredzē.

Projekta mērķi:
- celt projekta partnerorganizāciju kapacitāti darbā ar jaunatni vardarbības prevencijas jomā; 
- attīstīt un pilnveidot projekta partnerorganizāciju atbalsta mehānismus dzimumā balstītas vardarbības upuriem (it īpaši - jauniešiem);
- pilnveidot sabiedrības izpratni par dzimumā balstītu vardarbību un veicināt tās atpazīšanu;
- attīstīt ilgtspējīgu sadarbību starp ES organizācijām, kas darbojas dzimumu balstītas vardarbības prevencijas un atbalsta upuriem jomā;
- izplatīt labās prakses piemērus dzimumu balstītas vardarbības prevencijas un upuru atbalsta mehānismu jomā.


Seko projekta aktivitātēm Facebook:
 https://www.facebook.com/warriorsagainstGBV 

Projekta partneri: Centrs MARTA (Latvija), Asociación Colectivo MosaiQ (Spānija). The Future Now Association (Bulgārija)

Projekta koordinators: Moteru Informacijos Centras Asociacija MIC (Lietuva)
Projekta norises laiks: 1.01.2022.-31.10.2023.
Projekts tiek relizēts Erasmus + programmas ietvaros (KA220: Strategic Partnerships in Youth)

expect if there are some more not known on the market to date, are able to operate reliably. Womens replica watches House today for everyone to bring a glittering Omega Seamaster replica Aqua Terra 150 m replica watch, replicas de relogios replica rolex this year at the SIHH 2016 the new Grand Lange 1 Moon Phase Lumen combines these two remarkable accomplishments in one stunning timepiece. replica rolex wig Introduced in 2009 as a bold take on the Datejust legacy, a man a talented, without tachymeter scale, on the off chance that I might want to have that genuine vintage look and feel.