Pilnveidota un uzlabota Jauniešu grupu metodoloģija veselīgu attiecību veidošanai

“Reinforced and upgraded youth group methodology on building healthy relationships”

(Re-GROUP)

Nr. 2020-2-LV02-KA205-003201Kad bērni pāriet agrā pusaudža vecumā, viņi sāk uzņemties jaunas dzimumu lomas, bieži nostiprinot sociāli un kulturāli ierastās dzimumu normas, kas saistītas ar būšanu sievietei vai vīrietim. Šīs lomas ietekmē lēmumus, ko pusaudži un jaunieši pieņem attiecībā uz seksuālām un starppersonu attiecībām, kas var ietekmēt viņu veselību un labklājību visu atlikušo mūžu. Dzimumu normām un uzskatiem ir būtiska ietekme gan uz meitenēm, gan zēniem attiecībā uz priekšlaicīgu skolas pamešanu, nevēlamu grūtniecību, HIV un seksuāli transmisīvo infekciju risku, emocionālām problēmām un depresiju, iekļūšanu vardarbīgās attiecībās, narkotisko vielu lietošanu un pašnāvību riskiem. Šādas atšķirības ir sociāli, nevis bioloģiski noteiktas. Psiholoģiskās un emocionālās veselības problēmas ir jārisina pusaudžu labklājības ietvaros, un, lai nodrošinātu veselību visā cilvēka dzīves garumā, ir svarīgi, lai agrīnā pusaudža gados valstis risinātu dzimumu nevienlīdzību un pastāvošo vardarbību, kā arī attīstīt pusaudžu kompetences veselīgu attiecību veidošanai.

Projekta Re-GROUP mērķi un uzdevumi:

- samazināt riska faktorus pusaudžu (vecumā no 12 līdz 18 gadiem) iekļušanai vardarbīgās attiecībās;

- celt jaunatnes darba kvalitāti, veicot pētījumus un pielāgojot metodoloģiju katras projekta partnervalsts kultūrspecikai;

- ieviešot adaptētu Jauniešu grupu metodoloģijas pieeju projekta partnervalstīs, celt jaunatnes darbinieku kompetences saistībā ar vardarbības prevenciju pusaudžu vidē;

- pamatojoties uz dažādām sadarbībām projekta ietvaros, izveidot uz datiem balstītus ieteikumus katrai projekta partnervalsts realitātei ar mērķi – mazināt vardarbību pusaudžu vidē;

- veicot turpmākas vietējās aktivitātes un starptautisko sadarbību šī projekta ietvaros un pēc tā, piedalieties Ilgtspējīgas attīstības mērķu Nr. 4, Nr. 5 un Nr. 16 sasniegšanā.

Projekta dalībvalstis un organizācijas

Latvija: Centrs MARTA https://marta.lv/en

Bulgārija: The Future Now association https://tfn-bg.com/#/en/

Rumānija: The Romanian Center for Innovation in Local Development (CRIDL) https://cridl.org/

Spānija:  Asociación Mundus https://asociacionmundus.com/

 

Projekta realizēšanas laikā (22 mēneši) tiks iesaistīti jaunatnes darbinieki, izglītotāji, jauniešu un lēmumpieņēmēji projekta dalībvalstīs.

Projektā realizētās aktivitātes

- Jauniešu grupu metodoloģijas adaptēšana un pilotēšana katrā no projekta partnervalstīm;

- Divas starptautiskas apmācības par Jauniešu grupu metodoloģijas izmantošanu vardarbības prevencijai jauniešu vidē;

- Nacionāla mēroga darbnīcas katrā projekta partnervalstī ar mērķi: izplatīt Jauniešu grupu metodoloģiju;

- Kvalitatīva un kvantitatīva pētījuma veikšana par pusaudžu labbūtību un vardarbības riskiem katrā no projekta partnervalstīm. Pētījuma rezultāti apskatāmi šeit.

- Politikas pamatnostādņu izveide, kuru mērķis – aktualizēt cēloņus un sekas pusaudžu vecumposma izaicinājumiem un pastāvošai vardarbībai pusaudžu vidē; ierosināt izglītošanas un palīdzības sniegšanas mehānismu izveidi. Pamatnostādņu dokuments apskatāms šeit.

- Projekta rezultātu izplatīšana kampaņas un starptautiskas konferences veidā.

 

 Projekta sasniedzamie rezultāti:

- Pilnveidotas jaunatnes darbinieku un izglītotāju kompetences saistībā ar pusaudžu vecumposma izaicinājumiem; apgūtas prasmes kā ar pusaudžiem runāt par seksuāli reproduktīvo veselību, mobingu un vardarbību, tā prevenciju, emocionālo veselību, rūpēm par sevi un citiem, veselīgu un cieņpilnu savstarpējo attiecību veidošanu

 - Pusaudži (projekta tiešā mērķauditorija) aktīvi iesaistoties Jauniešu grupu metodoloģijas aktivitātes attīstīt prasmes, zināšanas un attieksmes, kas nepieciešamas veselīgu attiecību veidošanai ar sevi, saviem vienaudžiem un līdzcilvēkiem.  

- Organizācijas un institūcijas, kur norisināsies Jauniešu grupu metodoloģijas ieviešana, palielinās izpratni par dzimumu līdztiesības jautājumiem un vardarbības prevencijas nepieciešamību vietējās kopienas izaicinājumu kontekstā.

- Projekta rezultātu izplatīšanas laikā sasniegtie lēmumpieņēmēji lokālā un nacionālā mērogā tiks aicināt kritiski izvērtēt esošo pusaudžu atbalsta mehānismu un resursu klāstu, kā arī veidot stratēģijas pusaudžu atbalstam un izglītošanai ilgtermiņa, lokālo kopienu kontekstā arī pēc projekta beigām.

Projekta sākuma datums: 01-10-2020

Projekta beigu datums: 31-01-2023

 

Projekts finansēts Erasmus+ Eiropas Savienības programmas ietvaros. Projektu Latvijā administrē Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra.