Kopš 2010. gada MARTA aktīvi strādā ar jauniešiem vecumā no 12 līdz 18 gadiem, veidojot un vadot nodarbības skolās un jauniešu centros visā Latvijā

Salīdzinot ar citām vecuma grupām, jaunieši saskaras ar paaugstinātu vardarbības risku gan upura, gan agresora lomās (Sethi et al, 2010; Bellis et al, 2011). Vardarbība jauniešu vidū nav tikai individuāla problēma: tā ir bioloģisku, sociālu, kultūras un ekonomisku faktoru rezultāts. Daudzi no galvenajiem cēloņiem meklējami bērnībā, un šo problēmu risināšana ir sabiedrības atbildība, kas gulstas uz tādām nozarēm kā veselība, tiesiskums, izglītība, labklājība, nodarbinātība un vietējās pašvaldības[1]

Kā jaunieši tiek galā ar izaicinājumiem, kas rodas šajā dzīves laikā (piemēram, pirmā partnerattiecību pieredze, konfliktsituāciju risināšana, atkarību riski u.c.), ir atkarīgs no viņu sociālajām un emocionālajām prasmēm, ģimenes un sociālā atbalsta, kā arī kvalitatīvas piekļuves izglītībai un kultūras aktivitātēm. Veselīgas, savstarpējā cieņā un uzticībā balstītas attiecības ne tikai starp vienaudžiem, bet arī starp pieaugušajiem, ir būtiskas identitātes, pašcieņas un personības autonomijas veidošanās procesos. Pētījumi rāda, ka pusaudžiem, kuriem ir veselīga sociālā atbalsta sistēma (ģimene, draugi, pedagogi u.c. uzticības personas) ir labāka fiziskā un psiho-emocionālā veselība un labklājības izjūta, kā arī viņiem ir augstāka motivācija iesaistīties un līdzdarboties sabiedrības sociālajās un kultūras aktivitātēs.[2]


Lai Centrs MARTA savu vīziju - sabiedrību bez vardarbības - spētu realizēt pilnvērtīgāk un ilgtspējīgāk, 2010. gadā tika izveidotas Jaunatnes programmas un uzsākts ilgtermiņa darbs ar jauniešiem (it īpaši - vecumā no 12 līdz 18 gadiem).

Mērķis: izzināt un izaicināt tradicionālās dzimumu lomas un stereotipus, kritiski analizēt to saistību ar sabiedrībā pastāvošo vardarbību, tādējādi mazinot risku, ka jaunieši piedzīvo vardarbību vai kļūst par cilvēku tirdzniecības upuriem. Jaunatnes programmu darbība ietver gan nodarbības par veselīgām attiecībām jauniešiem dažādās Latvijas skolās, gan ilgtermiņa sadarbību ar skolām un jauniešu centriem Latvijas pašvaldībās, iesaistot jauniešus Centra MARTA izveidotajās un pilotētajās Jauniešu grupu metodoloģijas aktivitātēs - jauniešu grupās. 

Kopš 2010. gada Jauniešu grupu aktivitātes visā Latvijā ilgtermiņā iesaistīta vidēji 80-100 jauniešus gadā.

Kas ir Jauniešu grupu metodoloģija?

Jauniešu grupu metodoloģija sastāv no 17 nodarbību cikla, ar tikšanos reizi nedēļā. Cikla laikā grupas dalībnieki speciāli apmācīta grupas vadītāja pavadībā teorētiski un praktiski apgūst dažādas veselīgas dzīves prasmes, kas palīdzēs izprast un vadīt sevi, veidot veselīgas un savstarpēji atbalstošas attiecības ar vienaudžiem un iestāties pret netaisnību drošā veidā, bez vardarbības.

Nodarbību laikā tiek izmantotas dažādas neformālās izglītības metodes (diskusijas; grupu darbs; pašrefleksijas uzdevumi; situāciju, attieksmju, rīcību analīze u.c), apskatot sekojošas tēmas:

 • Kas un kādi mēs esam? Sevis un citu izprašana. Piederība grupai un kopienai;
 • Manas uzvedības un emocijas, to vadīšana;
 • Kas ir dzimumu līdztiesība un kāpēc ir svarīgi par to runāt?
 • Pusaudžu reproduktīvā veselība un seksualitāte;
 • HIV/AIDS un STS – kas tās ir un kā sevi pasargāt;
 • Lēmumu pieņemšana, fiziskās un emocionālās robežas, piekrišana;
 • Atkarību izraisošās vielas un to ietekme uz manu ķermeni;
 • Rūpes par sevi un citiem;
 • Kā teikt ‘nē!’, bet palikt ‘stilīgam’?
 • Attiecības skolā, ģimenē un citās vidēs;
 • Kas ir vardarbība? Kādi ir tās veidi? Kāpēc tā rodas un kā to atpazīt un mazināt?
 • Neesi vienaldzīgs! Aculiecinieka efekts – kā apturēt vardarbību?
 • Konflikti un to risināšanas veidi.

Kultūrspecifiska Jauniešu grupu metodoloģija (2018-2020) ir tapusi un tikusi pilotēta ar Oak Foundation Mádara Organic Skincare, Latvijas Republikas Kultūras ministrijai, Embassy of Canada to Latvia, U.S. Embassy in Latvia, The International Women's Club of Riga un individuālo ziedotāju atbalstu. Metodoloģijas ietekmes pētījums noris sadarbībā ar LU Antropoloģijas fakultāti un pētnieci Astrida Seja Kaugars, PhD (Marquette University, Wisconsin, USA)

VIDEO: Ko par dalību jauniešu grupās saka paši jaunieši? (2020)

VIDEO: Ko par Jauniešu grupu metodoloģiju domā izglītības speciālisti un profesionāļi, kuru ikdienas darba mērķauditorija ir jaunieši? (2020)

VIDEO: Centra MARTA stāsts. Jaunatnes darbs un vardarbības prevencija Latvijā (2019)

VIDEO: Jauniešu grupu metodes uzsākšana Latvijā (2012)

VIDEO: Jauniešu grupu metodes ietekme (2012)

 

Saziņai: Jaunatnes programmu vadītāja Madara Mazjāne madara@marta.lv

[1] Youth violence (World Health Organization) 

[2] WHO (2016) HEALTH BEHAVIOUR IN SCHOOL-AGED CHILDREN (HBSC) STUDY:INTERNATIONAL REPORT FROM THE 2013/2014 SURVEY “Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people’s health and well-being”