Jauniešu festivāls “Drosme rūpēties!”


Projekta mērķis un galvenās aktivitātes:
veicināt jauniešu piederības izjūtu gan vietējā, gan nacionālā līmenī, kā arī veicināt iesaisti aktivitātēs, kas samazina riska faktorus jauniešu iekļūšanai vardarbīgās attiecībās - attīstot zināšanas, prasmes un attieksmes, kas nepieciešamas, lai atpazītu, reaģētu un novērstu vardarbību pret sevi un saviem vienaudžiem. Projekta ietvaros Dagdā tiks īstenots jauniešu festivāls “Drosme rūpēties!”, kurā satiksies jaunieši no dažādām Centra MARTA īstenotajām vardarbības prevencijas jauniešu grupām no visas Latvijas, rodot iespēju tīkloties un nostiprināt piederības izjūtu grupās paustajiem vēstījumiem un vērtībām, tādējādi stiprinot arī jauniešu pašu spēju kļūt par pārmaiņu aģentiem savās kopienās. 

Jaunieši trīs dienu garumā piedalīsies dažādās neformālās izglītības aktivitātēs, stiprinās kritiskās domāšanas, situāciju analīzes un lēmumu pieņemšanas prasmes. Tādējādi veicinot jauniešu spēju iespējami veselīgā veidā rīkoties krīzes situācijās, kā arī novērst šādu situāciju rašanos. Projekta aktivitāšu ietvaros jauniešiem būs iespēja padziļināti izzināt un diskutēt par jautājumiem attiecībā uz pašizziņu, veselīgām attiecībām, savu un citu emociju atpazīšanu un pārvaldīšanu, vardarbības veidiem (t.sk. cilvēktirdzniecību), to atpazīšanu un atbilstošu reaģēšanu, kā arī stiprināt diskusiju veidošanas un konfliktu risināšanas prasmes.

Projekta mērķa grupa: jaunieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem no visas Latvijas, kas piedalījušies Centra MARTA īstenotajās vardarbības prevencijas grupās.

Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja: Projekta rezultātā tiks veicināta vardarbības prevencijā iesaistīta jauniešu tīkla izveide, projektā iesaistīto jauniešu piederība vietējai kopienai un plašākai sabiedrībai, kā arī gatavība kļūt par pārmaiņu aģentiem savu vienaudžu vidū vietējās kopienās. Veicinot atklātu sarunu par jauniešiem aktuāliem jautājumiem un paplašinot jauniešiem pieejamo atbalsta loku tiks radīti priekšnosacījumi veselīgāka pašvērtējuma veidošanai un vienaudžu vardarbības un pašnāvības risku novēršanai. Aktīvi līdzdarbojoties dažādu metožu radīšanā un pilnveidošanā, kā arī radot idejas turpmākai sadarbībai pašvaldību un pārnovadu ietvaros, jauniešos tiks veicināta aktīvāka līdzdarbība vardarbības mazināšanā vietējā kopienā un Latvijas sabiedrībā kopumā. Jaunieši būs iedrošināti aktīvi iesaistīties skolas, vietējā jauniešu centra, pilsētas vai novada rīkotajās aktivitātēs. Viņi būs guvuši pārliecību par savu spēju veidot un attīstīt aktivitāšu un līdzdalības iespējas, kā arī saredzēs nākotnē attīstības iespēju kļūt par vienaudžu izglītotājiem vardarbības prevencijas jomā.

Projekta norises laiks: 01.08.2020. - 01.09.2020.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem; Izglītības un zinātnes ministrija Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros; OAK Foundation.

2020. gada 21. septembris

Jauniešu festivāls "Drosme rūpēties!"

Centra MARTA jauniešu festivāls "Drosme rūpēties!" no 24. līdz 26. augustam pulcēja jauniešus no visas Latvijas, kuri ir aktīvi iesaistījušies Centra MARTA Jauniešu grupās vairāku gadu garumā. Festivāla laikā jaunieši pilnveidoja zināšanas par tādiem tematiem kā

- pubertāte un seksuāli reproduktīvā veselība,

- emociju atpazīšana un vadīšana,

- konfliktrisināšanas prasmes un veselīga komunikācija,

- vardarbības un cilvēktirdzniecības riski,

- mobings un tā mazināšanas skolas vidē.

Festivāls kalpoja kā platforma, kur iepazīt vienam otru, kopradīt un vadīt aktivitātes citiem jauniešiem, nostiprinot piederību savai jauniešu grupai un kopienai, kļūstot par pozitīvu pārmaiņu vēstnešiem.Festivālā piedalījās jaunieši un grupu vadītāji no JIC "Kvartāls", Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra, Līvbērzes pamatskolas, Valmieras Jauniešu Mājas, Jauniešu biedrības "Dagne", Iecavas internātpamatskolas un Priekuļu vidusskolas. Īpašs paldies par atsaucību Dagdas novada Jauniešu Iniciatīvu Centram un Dagdas novada pašvaldībai.

Festivāls tapis ar Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma, Sabiedrības integrācijas fonda no Latvijas Republikas Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem un OAK Foundation atbalstu.

 

#NVOfonds2020

Lasi vēl