ID PRO - vadlīnijas dažādības un iekļaušanas veicināšanai mobilitātes projektos


_IDProLogoGreen2
ID PRO tika radīts, lai izveidotu protokolus, kas atvieglo pedagogu, jaunatnes darbinieku, izglītītotāju un mobilitātes projektos strādājošā personāla (projektu koordinatoru, apmācību vadītāju, brīvprātīgo u.c.) darbu gan Erasmus+ programmas, gan citu starptautisko mobilitātes programmu ietvaros.

Vardarbības un diskriminācijas situācijas mobilitātes projektos (apmācībās, semināros, jauniešu apmaiņās u.c.) ir jārisina ātri un efektīvi. Skaidru rīcības protokolu trūkums kavē izglītības darbinieku (t.sk. jaunatnes un neformālās izglītības darbinieku) un atbalsta personāla darbu un kavē lēmumu pieņemšanu. Kā arī var saasināt problēmu un tās sekas. Protokolu un vadlīniju izveidošana un ieviešana vardarbības un diskriminācijas novēršanai organizācijās un tās darbā ne tikai paredzēs drošu vidi mobilitātes dalībniekiem, bet arī sniegs konkrētus rīcības soļus problēmsituāciju risināšanai un labāko iespējamo rezultātu nodrošināšanai.
Jaunieši ir pelnījuši vidi, kur viņi var justies droši, nebaidoties tikt diskriminēti. Vidi, kur tiek svinēta viņu dažādība un kur notiek jebkādu incidentu (mobings, vardarbība, seksisms vai diskriminācija) efektīva risināšana. Līdz ar to protokolu izveide veicina kvalitāti darbā ar jauniešiem, pilnveidojot arī mobiltitātes realizēšanā iesaistītā personāla kompetences. 

Projekta mērķi:
- Apmainīties ar labās prakses piemēriem vardarbības un diskriminācijas prevencijas jomā, kā arī ar projekta partnerorganizāciju rīcības plāniem un pieejām vardarbības un diskriminācijas situāciju risināšanā.
- Izstrādāt prevencijas un rīcības plānus - protokolus/vadlīnijas, kas pielāgoti Eiropas mobilitātes realitātei (gan Erasmus+ programmā, gan ārpus tās).
- Uzlabot mobilitātes projektu kvalitāti, ieviešot šos protokolus, tādējādi nodrošinot iekļaujošu un drošu vidi jauniešu izaugsmei.
- Radīt pamatu kvalitātes standarta izveidei, ieviešot un popularizējot ID Pro projekta laikā ģenerētos mobilitātes protokolus citos Erasmus+ projektos.

Projekta aktivitātes:
- 3 projekta partnerorganizāciju starptautiskas tikšanās ar mērķi nodrošināt labāku projekta pārvaldību, koordināciju un uzraudzību.
- 3 mācību un mobilitātes aktivitātes ar mērķi dalīties ar labo praksi un gūt noderīgu pieredzi protokolu izstrādei.
- 1 rokasgrāmatas izstrāde ar protokoliem un vispārīgu protokolu ietvaru, to izmantošanu un pielāgošanu. Rokasgrāmatu var lejupielādēt šeit
- Lokāla un nacionāla mēroga rezultātu izplatīšanas aktivitātes, ar mērķi iepazīstināt plašāku auditoriju ar projekta laikā izstrādāto rokasgrāmatu un tās pielietošanu.

Projekta partnerorganizācijas: Mundus Association (Spānija), LEAPS (Skotija)CESIE (Itālija) un MARTA Centre (Latvija).

ID PRO (nr. 2020-2-ES02-KA205-015993) finansēts Erasmus+ Eiropas Savienības programmas ietvaros.
Partner logos