GUIDE: veiksmīgas stratēģijas uz dzimumu balstītas vardarbības prevencijai

No 2019. gada 1. līdz 9. septembrim divdesmit pieci profesionāļi no piecām dažādām valstīm - Spānijas, Itālijas, Latvijas, Gruzijas un Bulgārijas - pulcējās Latvijā, lai piedalītos Eiropas Savienības jauniešu mobilitātes projekta Erasmus + programmā ar nosaukumu “GUDE: veiksmīgas stratēģijas uz dzimumu balstītas vardarbības prevencijai”. Projekts tika izveidots, reaģējot uz vardarbības dzimuma dēļ (gender-based violence) izplatību piecās projekta valstīs un nepieciešamību pēc dažāda veida intervencēm un iniciatīvām jaunatnes darbā vardarbības prevencijas ziņā.Projekta valstu jaunatnes darba organizācijas un kopienas ir aktīvi iesaistījušās vardarbības prevencijas darbā daudzu gadu garumā. Izglītojot jauniešus par iecietību, cilvēktiesībām un vienlīdzību, kā arī atbalstot viņus visdažādākajās dzīves situācijās, jaunatnes darbinieki veido resursu un atbalsta tīklu jauniešiem, kas ir ļoti nepieciešami, lai mazinātu un novērstu vardarbību jauniešu vidē.Tomēr ir vairākas jomas, kurām vajadzētu pievērsties, lai palielinātu mūsu ieguldījumu profilaktiskajā darbā saistībā ar vardarbības līmeni jauniešu vidū. Projektā iekļautās studiju vizītes laikā jaunatnes darbiniekiem bija iespēja pilnveidot zināšanas, paplašinot piekļuvi dažādām stratēģijām un resursiem, kā arī attīstot jaunas kompetences. Dalībnieki iepazinās ar un identificēt jau esošās prevencijas metodes, aktivitātes un iniciatīvas, kuras iespējams adaptēt un ieviest projekta partnervalstīs. Studiju vizītes laikā tika diskutēts par to, ka sabiedrībā joprojām ir nepietiekams dialogs par vardarbību dzimuma dēļ un tās ietekmi uz jauniešiem. Šie šķēršļi vēl vairāk apgrūtina speciālistu darbu, radot papildu stereotipus un aizspriedumus, kuri neveicina cieņpilnu komunikāciju un toleranci. Lai to mainītu, ir nepieciešams strukturēts dialogs, kurā būtu iesaistīti gan jaunatnes darbinieki, gan paši jaunieši, gan politikas veidotāji un sabiedrība kopumā.

Projekta mērķis bija apvienot iesaistīto valstu speciālistus, dalīties ar jau esošām un pārbaudītām zināšanām un praksēm cīņā pret vardarbību dzimuma dēļ projekta partnervalstīs un pavērt jaunas iespējas turpmākai sadarbībai. Projekta partnerorganizācijas - Asociación Mundus (Spānija), Proyecto Kieu (Spānija), The FutureNow (Bulgārija), Comunità Nuova (Itālija), Centrs MARTA (Latvija), Alternatīvās izglītības akadēmija (Gruzija) un dalībnieki no citām organizācijām. Projektā ietvertās studiju vizītes laikā dalībnieki ne tikai prezentēja sevis pārstāvētās organizācijas un to darbu vardarbības prevencijas jomā, bet arī apmeklēja vairākas Latvijas organizācijas – Centru MARTA, Biedrību “Papardes zieds”, Centru “Dardedze”, Olaines jauniešu centru, Pusaudžu resursu centru, Liepājas Jauniešu māju, biedrību “Tēvi”, Latvijas Bērnu Labklājības Tīklu un Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju. Dalībnieki dalījās paraugpraksē darbā ar bērniem, pusaudžiem un ģimenēm un izstrādāja jaunas iniciatīvas turpmākai sadarbībai, lai ieviestu jaunās metodes un sasniegtu savu kopienu vajadzības tolerances un veselīgu attiecību veicināšanā.

Īstenojot šo projektu, 25 speciālistiem bija iespēja paplašināt savas zināšanas, apgūt jaunu praksi un ieguldīt starpvalstu ilgtermiņa turpmākā sadarbībā, lai novērstu vardarbību savās kopienās. Vardarbības novēršana ir nebeidzams darbs, bet kompetenti speciālisti ar starptautisku perspektīvu ir veids, kā izveidot veselīgāku un iecietīgāku sabiedrību, kas saviem jauniešiem var nodrošināt līdzvērtīgu un nevardarbīgu nākotni.

Šeit pieejams labās prakses piemēru apkopojums.

Projekts „ GUIDE: Outlining Successful Strategies Against Gender-Based Violence” (Nr. 2019-1-LV02-KA105-002494) tika realizēts ar Europas Savienības Erasmus+ programmas un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atbalstu.

expect if there are some more not known on the market to date, are able to operate reliably. Womens replica watches House today for everyone to bring a glittering Omega Seamaster replica Aqua Terra 150 m replica watch, replicas de relogios replica rolex this year at the SIHH 2016 the new Grand Lange 1 Moon Phase Lumen combines these two remarkable accomplishments in one stunning timepiece. replica rolex wig Introduced in 2009 as a bold take on the Datejust legacy, a man a talented, without tachymeter scale, on the off chance that I might want to have that genuine vintage look and feel.