Centrs MARTA sadarbībā ar partneriem no Rumānijas un Igaunijas īsteno projektu atkarību prevencijai jauniešu vidū “Prevention++”Projekts “Prevention++” tiek īstenots, lai nodrošinātu plašāku pieejamību preventīvajai izglītībai atkarību riskam pakļauto jauniešu vidū, īpaši pievēršoties tādām vielām kā tabaka, alkohols un kanabionīdi.

Projekta mērķi:

  • Mazināt riskus alkohola, tabakas un narkotisko vielu lietošanai jauniešu vidū, veidojot jauniešos izpratni par šo vielu ietekmi uz veselību un attiecībām ar sevi un līdzcilvēkiem.
  • Palīdzēt jauniešiem atrast alternatīvus un veselīgus veidus laika pavadīšanai un piederības sajūtas veidošanai.
  • Attīstīt jauniešos kritiskās domāšanas un problēmsituāciju risināšanas prasmes, izprotot cēloņu un seku sakarības.

 

Projekta laikā tiks izstrādāta, pilotēta un izvērtēta metodoloģija, kas sastāvēs no dažādām neformālās izglītības aktivitātēm un uzdevumiem, kurus būs iespējams pielāgot darbam ar jauniešiem dažādās vidēs. Šo metodoloģiju izstrādāt un pilotēt paredzēts kopā 18 jaunatnes darbiniekiem un 18 brīvprātīgajiem no katras projekta partnervalsts (Latvija, Rumānija, Igaunija) laika posmā no 2019. gada septembra līdz 2021. gada jūnijam. Projekta rezultāti tiks apkopoti trīsdaļīgā metodiskajā materiālā: vadlīnijas preventīvā darba veikšanai; neformālās izglītības metodes-nodarbības; vadlīnijas interešu aizstāvības un rezultātu izplatīšanas veikšanai.

Projektu koordinē: Asociatia Idei si Proiecte pentru Tineri Activi (Rumānija)

Partneri: Centrs MARTA (Latvija) un WATERGRATT PIRITA NGO (Igaunija)

Projekta prioritātes: jaunatnes darba kvalitātes, atpazīstamības un inovatīvu pieeju veicināšana; sociālā iekļaušana.

Plānotie projekta rezultāti:

  • 18 jaunatnes darbinieki un 18 brīvprātīgie ir iesaistīti intensīvā apmācību programmā, kuras laikā apgūst prasmes un zināšanas par to kā īstenot prevencijas darbu, kā pielāgot metodes konkrētām mērķa grupām un kā sagatavot un īstenot izglītojošu prevencijas kampaņu. Projektā iesaistītie jaunatnes darbinieki ir ieguvuši nepieciešamās kompetences un vēlmi īstenot atkarību prevencijas aktivitātes sociālās atstumtības riskam pakļautu jauniešu vidū.
  • Vismaz 540 jauniešu (180/partnerim) iesaistīti vietējā mēroga aktivitātēs, tādējādi gūstot izpratni par sociālās atstumtības riskiem saistībā ar atkarību izraisošām vielām.
  • Daudzpusīgas atkarību prevencijas darba vadlīnijas, iekļaujot būtiskākos aspektus preventīvā darba veikšanai sociālās atstumtības riskam pakļautu jauniešu vidū.
  • Prevencijas darba metodoloģija iekļauta vismaz 10 organizāciju vai institūciju (katram partnerim) nodrošināto aktivitāšu klāstā.

Projekts tiek īstenots ar Erasmus+ programmas un Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale atbalstu.

Projekta Nr. 2019-1-RO01-KA205-062605

Projekta īstenošanas periods: 2019. gada jūnijs – 2021. gada jūnijs

Materiāls sagatavots Centra MARTA Jaunatnes programmu ietvaros ar Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas “Jaunatne darbībā” atbalstu projektā “Prevention++. Non-formal education and prevention work”. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

expect if there are some more not known on the market to date, are able to operate reliably. Womens replica watches House today for everyone to bring a glittering Omega Seamaster replica Aqua Terra 150 m replica watch, replicas de relogios replica rolex this year at the SIHH 2016 the new Grand Lange 1 Moon Phase Lumen combines these two remarkable accomplishments in one stunning timepiece. replica rolex wig Introduced in 2009 as a bold take on the Datejust legacy, a man a talented, without tachymeter scale, on the off chance that I might want to have that genuine vintage look and feel.