Centrs MARTA iestājas par meiteņu un zēnu, sieviešu un vīriešu līdztiesību visās dzīves jomās un veido sabiedrības dialogu ar lēmumu pieņēmējiem, lai veiktu atbilstošus likumu labojumus un izstrādātu valsts un pašvaldību programmas līdztiesības nodrošināšanai. 

Centrs MARTA:

 • veido izpratni sabiedrībā par dzimumu līdztiesības principiem, uzturot kvalitatīvu dialogu ar valsts institūcijām, medijiem un sabiedrību;
 • iesaistās dzimumu līdztiesības principu integrēšanā izglītības saturā un izglītības iestādēs;
 • lai novērstu vardarbību pret sievietēm, monitorē ieviestās likuma normas par pagaidu aizsardzības ieviešanu, vajāšanas kriminalizēšanu, kā arī strādā pie citu atbilstošu likumu uzlabojumiem, tai skaitā pie Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu parakstīšanas;
 • virza tādu likumdošanu, kas paredz seksa pircēju sodīšanu, cīņā pret sieviešu un meiteņu seksuālu ekspluatāciju, pārtraucot ekspluatēto personu vainošanu;
 • izstrādā efektīvus modeļus upuru atpazīšanai un rehabilitācijai, lai mazinātu cilvēku tirdzniecību;
 • sniedz ekspertīzi sieviešu ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai, darba tirgus segregācijas un sociālās nevienlīdzības mazināšanai, privātās un darba dzīves savienošanai;
 • iestājas par tiesisko aizsardzības nepieciešamību nereģistrētās attiecībās.

Centra MARTA sasniegtais:

 • iespēja cietušajiem pieprasīt pagaidu aizsardzību pret vardarbību, tiesai 24 stundu laikā ir jāpieņem lēmums un mājvieta ir jāpamet vardarbīgajai personai;
 • iespēja pieprasīt taisnīgumu par bērnībā piedzīvotu seksuālu vardarbību 20 gadus pēc pilngadības sasniegšanas;
 • kriminālatbildība par vajāšanu;
 • iespēja ierosināt kriminālprocesu par vardarbību ģimenē un vieglu miesas bojājumu nodarīšanu bez cietušā piekrišanas;
 • cilvēku tirdzniecības upuru identificēšana un atzīšana gadījumos, kad izmantota cietušā ievainojamība;
 • izveidota valsts sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programma cilvēku tirdzniecībā cietušajiem;
 • izveidota valsts sociālo pakalpojumu programma no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pieaugušām personām;
 • tiesības strādāt un vienlaikus saņemt bērna ar invaliditāti pabalstu;
 • Civillikumā panākta ģimenes definīcijas paplašināšana;
 • Kopdzīves likumprojekta izstrāde;
 • valsts kompensāciju cietušajiem neuzskata par ienākumu;
 • ziņas par vardarbību ģimenē policijai jānodod sociālajam dienestam;
 • prostitūcijā iesaistītās personas netiek administratīvi sodītas;
 • policija var nošķirt varmāku bez cietušās personas iesnieguma;
 • pienākums varmākam apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai.

Centrs MARTA ir CAP International, ACWW, WAVE un Brussels’ Call biedrorganizācija:

 • dalība Coalition for the Abolition of Prostitution (CAP International) jeb Koalīcijā prostitūcijas izskaušanai - starptautiska vietējo interešu pārstāvošu organizāciju koalīcija, ko vieno kopējs mērķis: prostitūcijas sistēmu un cilvēku tirdzniecības seksuālai izmantošanai izskaušana;
 • dalība Associated Country Women of the World (ACWW) jeb Starptautiskajā lauku sieviešu savienībā, kas apvieno lauku sievietes un lauku sieviešu organizācijas, lai risinātu problēmas, kuras rodas tādu faktoru ietekmē kā viņu kopienu izolācija, diskriminācija pret sievietēm, viņu pārstāvniecības trūkums politiskajos procesos; 
 • dalība Women Against Violence Europe (WAVE) jeb Sievietes pret vardarbību Eiropā - sieviešu nevalstisko organizāciju tīkls, kas darbojas prevencijas un sieviešu un bērnu aizsardzības pret vardarbību jomā;
 • dalība Brussels’ Call - Eiropas Parlamenta locekļu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbības tīkls, kas darbojas kopā, lai apkarotu vardarbību pret sievietēm un meitenēm, strādājot pie prostitūcijas izskaušanas.
Lasi vēl
Likumprojekts “Prostitūcijas ierobežošanas likums” izziņots publiskajā apspriešanā!
Interešu aizstāvība

Likumprojekts “Prostitūcijas ierobežošanas likums” izziņots publiskajā apspriešanā!

Līdz 14. jūlijam visiem ir iespēja izteikt savu viedokli par Iekšlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu “Prostitūcijas ierobežošanas likums”. Centra MARTA viedoklis lasāms šeit.

2017. gada 13. jūlijs Lasīt vairāk