Centrs MARTA
Centrā MARTA
pieejamie pakalpojumi
Ja vēlies saņemt palīdzību vai konsultāciju par pieejamiem pakalpojumiem Centrā MARTA sazinies ar mums Rīgā – 67378539 vai centrs@marta.lv, Liepājā – 29195442 vai centrs@martaliepaja.lv

Kādās situācijās Centrs MARTA var sniegt palīdzību un atbalstu?

  • Ja esi vardarbīgās attiecībā vai esi piedzīvojusi vardarbību – fizisku, emocionālu, seksuālu, ekonomisku, vardarbīgu kontroli vai vajāšanu. Arī draudu izteikšana var būt viena no vardarbības pazīmēm. Vairāk par vardarbību un tās veidiem un izpausmēm vari uzzināt – šeit
  • Ja esi attiecību atkarībā
  • Ja esi cietusi no seksuālās ekspluatācijas, darba ekspluatācijas, fiktīvajām laulībām vai citām cilvēku tirdzniecības formām
  • Ja esi Rīgas iedzīvotājs un Tava ģimene ir nonākusi krīzes situācijā, kuras dēļ bērnam ir risks nonākt ārpusģimenes aprūpē vai viņš jau ir izņemts no ģimenes ar atbildīgās institūcijas lēmumu, vairāk informācijas par krīzes intervences pakalpojumu šeit...

Ja vēlies saņemt palīdzību vai konsultāciju par pieejamiem pakalpojumiem Centrā MARTA sazinies ar mums:
Palīdzības saņemšanai Rīgā – 67378539
Palīdzības saņemšanai Liepājā – 29195442 vai centrs@martaliepaja.lv

Kādus pakalpojumus Centrs MARTA piedāvā

Pirmā konsultācija notiek ar Centra MARTA sociālo darbinieci. Konsultācijā tiek noskaidrota situācija, plānoti drošības pasākumi, ja atrodies apdraudējuma apstākļos, kā arī tiek pārrunāti iespējamie palīdzības veidi un kārtība.

Pēc pirmās sociālā darbinieka konsultācijas tiek nodrošināta citu speciālistu palīdzību, kā arī dalība atbalsta grupā.

  • sociālais darbinieks - uzklausa un sniedz konsultācijas par iespējamiem risinājumiem, palīdz nospraust mērķus un prioritātes, sniedz informāciju par citu speciālistu palīdzību un atbalstu, sniedz psihosociālu atbalstu;
  • jurists - uzklausa un sniedz konsultācijas par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, laulības šķiršanu, bērnu aizgādības jautājumiem, uzturlīdzekļiem un par cietušā tiesībām kriminālprocesā, u.c. jautājumiem, kā arī nepieciešamības gadījumā palīdz sagatavot juridiskos dokumentus (pieteikumus tiesai, iesniegumus citām iestādēm);
  • psihologs - uzklausa un sniedz psiholoģisku atbalstu, lai mazinātu trauksmi, bailes un pēctraumas stresu;
  • atbalsta grupa vardarbībā cietušām sievietēm - tiek pārrunāti jautājumi par to, kā iziet no upura lomas un atgūt pašpārliecību, kā atkārtoti neiekļūt vardarbīgās attiecībās, kā jūtas bērni, ja vecāku starpā notiek vardarbība, kur un kā meklēt resursus, lai palīdzētu sev. Atbalsta grupā piedalās līdz 10 dalībniecēm un to vada grupas vadītājs.

Cilvēku tirdzniecības upuriem papildus speciālistu konsultācijām var nodrošināt arī cita veida palīdzību – drošu patvērumu, pirmās nepieciešamības preču iegādi, sociālā rehabilitētāja atbalstu, ar veselības aprūpi saistītu pakalpojumus, u.c.

Krīzes intervences pakalpojuma ietvaros ir iespējama dažādu speciālistu palīdzība, lai nodrošinātu palīdzību krīzes situācijā nonākušajai ģimenei. Vairāk informācijas par pakalpojumu šeit...

Pakalpojuma apjoms un izmaksas

Vardarbībā cietušas personas var saņemt 10 speciālista klātienes vai attālinātās konsultācijas. Nepieciešamības gadījumā palīdzības apjoms var tikt palielināts vēl par 10 konsultācijām. Pakalpojuma ietvaros veiktās gadījumu vadīšanas un pakalpojuma administrēšanas izmaksu lielāko daļu sedz Centrs MARTA, speciālistu konsultācijas tiek apmaksātas no valsts budžeta.

Cilvēku tirdzniecības upuriem pieejamais pakalpojuma apjoms ir līdz 180 dienām. Šajā laikā ir iespēja saņemt speciālistu palīdzību un cita veida atbalstu atbilstoši upura vajadzībām. Ja upuris ir atzīts par cietušo vai liecinieku kriminālprocesā, tad palīdzību iespējams saņemt arī ilgāk par 180 dienām. Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma izmaksas tiek segtas no valsts budžeta.

Krīzes intervences pakalpojuma apjoms ir līdz 2 mēnešiem. Šajā laikā ir iespējams saņemt dažādu speciālistu palīdzību atbilstoši krīzes situācijā nonākušās ģimenes vajadzībām. Pakalpojuma izmaksas tiek segtas no Rīgas pašvaldības budžeta. Vairāk informācijas par pakalpojumu šeit...

Gadījumos, ja persona nevar saņemt valsts apmaksātu palīdzību (piemēram, ja persona vēlas saņemt pakalpojumu anonīmi, vai ir izmantots viss valsts apmaksātās palīdzības apjoms, u.c. gadījumos) pakalpojums tiek nodrošināts par maksu vai līdzmaksājumu. Pārējās pakalpojuma izmaksas var tikt segtas no ziedotāju saziedotiem līdzekļiem Centram MARTA.