2020. gada 25. februāris

Noslēdzies Interreg Latvija – Lietuva programmas 2014. – 2020.gadam projekts: “Sievietes un bērni – droši savā pilsētā”Interreg Latvija – Lietuva programmas 2014. – 2020.gadam projekts: “Sievietes un bērni – droši savā pilsētā” (“Drošā pilsēta”), projekta Nr. LLI-392

Pētījumi liecina, ka Latvija un Lietuva ir to Eiropas valstu vidū, kurās vardarbība pret sievieti ģimenē ir augstāka par vidējo līmeni Eiropas Savienībā. Eiropas mēroga pētījums, kuru 2014.gadā veica Eiropas Pamattiesību aģentūra, atklāj, ka 32% sieviešu Latvijā un 24 % sieviešu Lietuvā ir piedzīvojušas fizisku un/vai seksuālu vardarbību no saviem partneriem. 60% sieviešu Latvijā un 51% sieviešu Lietuvā ir piedzīvojušas emocionālu vardarbību no savu partneru puses. Daudzas sievietes jūtas nedroši savās ģimenēs un intīmajās attiecībās un būtiska loma aizsardzības un atbalsta nodrošināšanai vardarbības upuriem ir vietējām pašvaldībām. Vardarbība ģimenē tiek atzīta par būtisku sabiedrības drošības izaicinājumu.

Projekta mērķis bija izveidot un uzlabot koordinētu rīcību vardarbības ģimenē gadījumos Liepājā un Klaipēdā, lai efektīvāk varētu sniegt atbalstu vardarbībā cietušām sievietēm un bērniem.

Projekta “Drošā pilsēta” fokuss bija gan uz speciālistu, kas ikdienā saskaras ar vardarbības ģimenē gadījumiem, individuālās kompetences un zināšanu celšanu, gan arī uz iesaistīto institūciju sadarbības uzlabošanu, reaģējot uz vardarbības ģimenē gadījumiem. Projekts nebūtu iedomājams bez pārrobežu sadarbības un pieredzes apmaiņas aktivitātēm starp Liepājas un Klaipēdas speciālistiem.

Kopumā projekta īstenošanas 21 mēnesī palīdzība tika sniegta 313 sievietēm un 95 bērniem (Liepājā Centrs MARTA sniedza palīdzību 67 sievietēm un 17 bērniem), būtiski pārsniedzot plānotos projekta rezultātus.

Lietuvas un Latvijas pētnieki projektā veica pētījumu par cietušo vajadzībām un pakalpojumu pieejamību, kā arī pieejamiem risinājumiem katrā valstī vardarbības ģimenē gadījumos. Pētījuma ietvaros tika aptaujātas 251 personas par viņu pieredzi ar vardarbību un dažādām institūcijām, kā arī tika veiktas 40 padziļinātās intervijas ar vardarbībā cietušām personām. Liepājā tika intervēti 20 Centra MARTA un Liepājas pilsētas sociālā dienesta klienti, kas saņēma sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saistībā ar piedzīvoto vardarbību. Pētījums sniedz ieskatu cietušo vajadzībās, kā arī apzin cietušo pieredzi sadarbībā ar dažādām institūcijām, izceļot gan institūciju stiprās, gan vājās puses darbā ar vardarbības ģimenē gadījumiem. Pētījuma pilns ziņojums angļu valodā pieejams šeit.

Lai veicinātu Klaipēdas un Liepājas speciālistu pieredzes apmaiņu, tika organizēti vairāki pieredzes apmaiņas braucieni – 28.11.2018. 9 pārstāvji no Klaipēdas pašvaldības, nevalstiskā sektora, policijas un prokuratūras viesojās Centra MARTA Liepājas filiālē un Liepājas pašvaldības domes Sociālajā dienestā, kā arī piedalījās kopīgās apmācībās par darbu ar vardarbības veicējiem. 27.03.2019. 13 speciālistu delegācija no Liepājas viesojās Klaipēdas Ģimenes un bērnu labklājības centrā un Klaipēdas reģiona Policijas galvenajā komisariātā, lai iepazītos ar šo iestāžu darbu un aktuālajiem izaicinājumiem vardarbības novēršanas jomā.

30 – 31.05.2019. 15 pārstāvji no Liepājas sociālā dienesta, Liepājas pilsētas bāriņtiesas, pašvaldības policijas, valsts policijas un Centra MARTA piedalījās kopīgā divu dienu seminārā ar Klaipēdas kolēģiem. Semināra pirmajā dienā Klaipēdas Psiholoģiskās un sociālās palīdzības centra pārstāves Olga Kirajeva vadībā semināra dalībnieki kopīgi izvērtēja Lietuvas policijas video sižetu no notikuma vietas par vardarbību ģimenē un pēc tam piedalījās darbnīcā “Pirmais kontakts ar cietušo – kas paliek apslēpts?”. Linga Švanienė, psiholoģe un psihoterapeite, ar semināra dalībniekiem runāja par veiksmīgas komunikācijas pamatprincipiem. Semināra otrajā dienā vienādu iespēju eksperte no Līdztiesības veicināšanas centra Margarita Jankauskaitė vadīja lekcijas par starpinstitucionālo sadarbību un efektīvu komandas darbu. Dalībnieki diskutējot, veidoja kopīgu izpratni par dzimumā balstītu vardarbību, par to, kas ir sistēmiska vardarbība tuvās attiecībās. Balstoties uz dažādiem starptautiskiem pētījumiem, tika sastādīts vardarbības veicēja portrets. Kopumā abās dienās seminārā piedalījās 38 dalībnieki.

Lai meklētu labākos risinājums starpinstitucionālajai sadarbībai Klaipēdā un Liepājā tika veikta sadarbības modeļa pilotēšana, katrā pilsētā pievēršot uzmanību specifiskiem aspektiem. Liepājā augustā un septembrī pilotprojekta ietvaros policijas darbinieki, reaģējot uz aizdomām par vardarbību ģimenē, aizpildīja ziņojumu par notikumu, kas nākamajā darba dienā tiks nosūtīti Liepājas pilsētas domes Sociālajam dienestam un Centram MARTA, kas nekavējoties sazināsies ar cietušo un piedāvās sociālā darbinieka, psihologa un jurista konsultācijas un cita veida palīdzību. Gadījumos, kad ģimenes vardarbībā cietušais ir bērns, policijas ziņojums tika nosūtīts Liepājas pilsētas bāriņtiesai, lai nodrošinātu bērna tiesības un intereses. Pirms pilotprojekta uzsākšanas Valsts policijas un pašvaldības policijas darbiniekiem, kā arī sociālā dienesta un bāriņtiesas darbiniekiem tika nodrošinātas apmācības par cietušā profilu un ziņojuma aizpildīšanu, un pirmo kontaktu ar cietušo. Apmācības vadīja Centra MARTA Liepājas filiāles vadītājs Juris Dilba un psiholoģe Vija Zēlerte, kā arī Klaipēdas Psiholoģiskās un sociālās palīdzības centra psiholoģe un palīdzības tālruņa līnijas vadītāja Olga Kirajeva. Apmācībās piedalījās 98 speciālisti.

Domājot par projekta rezultātu ilgtspēju, gan Klaipēdā gan Liepājā tika izstrādāts Starpinstitucionālās sadarbības plāns vardarbības ģimenē un partneru starpā novēršanai Liepājā 2020 – 2025.gadam. Liepājā plānu izstrādāja Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests sadarbībā ar biedrības “Centrs MARTA” Liepājas filiāli, Valsts Policiju, Liepājas pašvaldības policiju, Liepājas pilsētas bāriņtiesu un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi. Plāna izstrādes procesu moderēja Latvijas Universitātes pētnieces Aivita Putniņa un Zane Linde Ozola.  Plānā ir definēti četri galvenie virzieni -  (1) Sabiedrība Liepājā bez vardarbības, (2) Vienota rīcība vardarbības mazināšanā Liepājā, (3) Cietušie jūtas droši palīdzības un atbalsta saņemšanai un (4) Elastīgs un pieejams atbalsts vardarbībā iesaistītām personām. Plānā ietvertie virzieni un aktivitātes plānots integrēt Liepājas pilsētas attīstības stratēģijā 2021 – 2027.

Projekta ietvaros uzsākto sadarbību starp Liepājas un Klaipēdas partneriem plānots turpināt arī pēc projekta noslēguma, īstenojot Liepājas – Klaipēdas sadarbības plānu vardarbības ģimenē mazināšanā, kas tika izstrādāts projekta “Drošā pilsēta” ietvaros.

Projekta laikā radītos materiālus var lejuplādēt šeit:
Pētījums par cietušo vajadzībām un pakalpojumu pieejamību (ENG)
Liepājas pilsētas starpinstitucionālās sadarbības attīstības plāns (LV)
Klaipēdas pilsētas starpinstitucionālās sadarbības attīstības plāns (ENG)
Liepājas - Klaipēdas sadarbības plāns (ENG)
Vadlīnij as speciālistiem darbā ar vardarbības ģimenē upuriem Liepājā (LV)

Projekta partneri:
Biedrība “Centrs MARTA” (LV) – vadošais partneris
Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests (LV)
Klaipēdas sociālo un psiholoģisko pakalpojumu centrs (LT)
Klaipēdas ģimenes un bērnu labklājības centrs (LT)

 
Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 209 467, 16 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 178 047, 06 EUR.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild biedrība ”Centrs MARTA”, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
 
Sīkāka informācija par programmu pieejama www.latlit.eu, oficiālā ES mājaslapa pieejama šeit: www.europa.eu
See more
MARTA Panel Discussion During #CSW67
Advocacy

MARTA Panel Discussion During #CSW67

A panel discussion organized by MARTA took place at the NGO Forum and Civil Society Meeting in New York last week. The NGO forum took place from March 5-17 in parallel with the meeting of the 67th UN Commission on the Status of Women. At this event, the MARTA Center provided a safe space to hear the empowering stories of activists and...

2023. gada 22. marts Read more
Supporting Mental Health and Well-being of Youth Workers and Helping Professionals through non-formal educational tools
Youth programs

Supporting Mental Health and Well-being of Youth Workers and Helping Professionals through non-formal educational tools

The Erasmus+ “Heartland” Project has come to a close. "Heartland" was a unique initiative that combines outdoor experiential education, cultural mediation and mindfulness with art expression to help professionals build resilience and overcome challenges in their personal and professional lives. “Youth workers and...

2023. gada 20. marts Read more